sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

A.Y.İ.M. Bibliyografyası

ALINTI: http://www.idarehukuku.net/hukukiaciklama/Askeri-Yuksek-Idare-Mahkemesi-Askeri-Idari--Yargi/Askeri-Yuksek-Idare-Mahkemesi-Bibliyografyasi.html 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Bibliyografyası

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BİBLİYOGRAFYASI

Türk yargı düzeni içerisinde henüz 30 uncu yılını doldurmanın eşiğinde olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve bir kısım uygulamalarına ilişkin olarak yazılanların derli-toplu şekilde verilmesi, konuya ilgi duyacak araştırmacılara kolaylık sağlayacaktır.

Sırasıyla alt başlıklar halinde derlenen bibliyografyaya gelince :

I. DOKTORA TEZLERİ :

1. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Tam Yargı Davaları, Serdar ÖZGÜLDÜR, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994. (Bu tez, genişletilip güncelleştirilerek, aynı başlık altında Yetkin Yayınlarından 1996 yılında Ankara'da kitap olarak basılmıştır.)

2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ve Görev Kriterleri, Süheyla ŞENLEN, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995 (Bu tez, aynı başlık altında Beta Yayınlarından 1996 yılında İstanbul'da kitap olarak basılmıştır.)

II. YÜKSEK LİSANS (MASTER) TEZLERİ :

1. Türk Hukukunda Askeri İdari Yargı, Serdar ÖZGÜLDÜR, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1986. (Yayınlanmamıştır.)

2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı Ve Görev Alanının Sınırları, Esendal KIZILOĞLU, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1989. (Yayınlanmamıştır.)

3. Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına İlişkin Tazminat Hukuku Ve Uygulaması, A.Zeki ÜÇOK, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 1995. (Yayınlanmamıştır.)

4. Tarihsel Gelişimi Ve Kararları Işığında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ve Sorunlarına Bir Yaklaşım, Osman ÇELİK, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996. (Yayınlanmamıştır.)

III. MONOGRAFİLER :

1. Askeri İdari Yargı, İlhan TOĞRUL, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1973.

IV. GAZETE YAZILARI :

1. Anayasa Tadili Ve Danıştay, Ahmet KERSE, Cumhuriyet, 3.12.1971.

2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Gerçekleşirken, Fahri ÇOKER, Milliyet, 26.7.1972.

3. Muhsin BATUR 5.Yılında 12 Martı Değerlendiriyor, Muhsin BATUR, Ekonomi Politika, 5.3.1976.

4. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Tasfiye Edilen Subaylar Dönmesin Diye Kuruldu, M.Emin DEĞER, Cumhuriyet, 18.11.1985.

5. Yirminci Kuruluş Yıldönümünde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Erol ALPAR, Tercüman, 1.4.1993.

6. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Erol ALPAR, Milliyet, 3.4.1993.

V. MAKALELER :

1. Askeri İdarenin Yargısal Görev Ve Yetkisinin Sınırları, Lütfi DURAN, Onar Armağanı, İHF.Yay.No:530, İstanbul 1977, s.193-251.

2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ve Görevleri, A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, Prof.Dr.Kemal Fikret ARIK'a Armağan, Ankara 1973, s.139-152.

3. 1965-1969 Arası Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Göre Askeri Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Tazminat Davalarında Görev Meselesi, Sait GÜRAN, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Mukayeseli Hukuk Araştırma Dergisi, Yeni Seri, Yıl:3, Sayı:5, İstanbul 1969, s.307-332.

4. Askeri Yüksek İdare Mahkemesine Göre Manevi Tazminat, Sait GÜRAN, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, İstanbul 1983, s.157-162.

5. Kamu Görevlilerinin Yargılanmasında Yöntem Ve Görev Sorunları, Sait GÜRAN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 20.Yılını Kutlama Sempozyumu, Askeri Adalet Dergisi, Yıl:22, Sayı:91, Eylül 1994, s.50-66.

6. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Dünü, Bugünü, Yarını, İl Han ÖZAY, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 20.Yılını Kutlama Sempozyumu, Askeri Adalet Dergisi, Yıl:22, Sayı:91, Eylül 1994, s.24-29. (Aynı makale, yazarın 1996 yılında yayınlanan Gün Işığında Yönetim adlı kitabının 674-698 nci sayfalarında da ek olarak yer almaktadır.)

7. Askeri İdare Yargısı Ve Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine, Yahya Kazım ZABUNOĞLU, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:34, Sayı:1-6, Ankara 1977, s.24-32.

8. Ticaret Kanunumuzun 822.Maddesinin 2.Fıkrasının 2.Bendi Mülga mıdır?, Tahir ÇAĞA, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-VI, Ankara 1989, s.289-311.

9. Harp Gemilerinin Hukuki Durumu, Yalçın ÇAKALIR, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-V, Ankara 1987, s.33-86.

10. Çatma Hukukunda Harp Gemileri, Rayegan KENDER, BATİDER, Prof.Dr.Hikmet BELBEZ'in Hatırasına Armağan, C.XIII, Sayı:3-4, Ankara 1986, s.111-142.

11. Harp Gemilerinin Karıştığı Çatmalara İlişkin Hukuk Davalarında Görev Ve Yargı Yetkisi, Rayegan KENDER, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-V, Ankara 1988, s.144-172.

12. Donanmamızda Çatışma İle İlgili Önemli Davalar, Semih YILDIZ, Deniz Kuvvetleri Dergisi, Cilt:75, Sayı:465, Ankara 1969, s.58-132.

13. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Yargılama Yetkisi Ve Sınırlandırılması, Erol ALPAR, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, Mart 1988, s.39-62.

14. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Anayasal Ve Yasal Konumu, Erol ALPAR, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:26, Sayı:3, Eylül 1993, s.45-59.

15. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Yargılama Yöntemi, Erol ALPAR, Askeri Adalet Dergisi, Yıl:23, Sayı:92, Ocak 1995, s.3-17.

16. Askeri Hakim Subayların Azledilmeleri Ve Bu Konuda Askeri Yüksek İdare Mahkemesince Verilen Bir Kararın Eleştirisi, Sezai AYDINALP, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:49, Sayı:3, Ankara 1992, s.417-434.

17. Devletin Askeri Manevra Ve Atışlardan Doğan Zararlar Nedeniyle Hukuki Sorumluluğu, Sezai AYDINALP, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:50, Sayı:4, Ankara 1993, s.564-579.

18. Askeri Hakimlik Güvencesi Ve Anayasa Mahkemesi İle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Bu Konudaki Kararları Üzerine Bir İnceleme, Sezai AYDINALP, Danıştay Dergisi, Sayı:86, Ankara 1993, s.3-36.

19. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı Sorunu, Sezai AYDINALP, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:8, Ankara 1994, s.23-37.

20. Türk Hukukunda Askeri İdari Yargının Tarihi Gelişimi Üzerine Bir İnceleme, Serdar ÖZGÜLDÜR, Danıştay Dergisi, Sayı:66-67, Ankara 1987, s.37-71.

21. Yorum, Hukuk Yaratma, Kanun Boşluğunu Doldurma Ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uygulaması, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:7, Kitap:1, Ankara 1993, s.43-78.

22. İdari İşlemden Doğan Sorumluluk, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:8, Ankara 1994, s.39-51.

23. 1984-1992 Yılları Arası Konularına Göre Seçilmiş Ve AYİM Dergisinde Yer Alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Özetleri, Serdar ÖZGÜLDÜR, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı:339-340-341, Ankara 1994, s.136-144; 145-152; 93-106.

24. 1993 Yılı Konularına Göre Seçilmiş Ve AYİM Dergisinde Yer Alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Özetleri, Serdar ÖZGÜLDÜR, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı:344-345, Ankara 1995, s.98-104; 82-96.

25. Hukuk Devleti Yolunda Yargısal Katkılar: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:10, Ankara 1996, s.15-24.

26. İdarenin Hukuki Sorumluluğu Ve Tam Yargı Davaları, Prof.Dr.İl Han ÖZAY'ın Günışığında Yönetim adlı kitabının 4.Basısının (İstanbul 1996) bu başlığı taşıyan 707-801 nci sahifeleri, yazarın istemiyle Serdar ÖZGÜLDÜR tarafından kaleme alınmıştır.

27. İdare Hukukunda Tazminat Hesabının Unsurları Ve Hesaplama Yöntemi: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uygulaması, Serdar ÖZGÜLDÜR, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı: Destekten Yoksunluk Ve Cismani Zararlarda Sorumluluk Ve Tazminat, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1996, s.128-182. (Aynı makale Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:11, Ankara 1997, s.3-73'te de yayınlanmıştır.)

28. Sorumluluk Hukukunda İdari İşlemlerin Yol Açtığı Zararlar Ve Bunların Tazmini Sorununa Mukayeseli Bir Yaklaşım, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 25.Yıl Armağanı, Ankara 1998, s.71-151.

29. Zarar Hesabında Yöntem Ve Uygulama Sorunlarına İlişkin Değerlendirmeler, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:14, Ankara 2000, s.59-80.

30. Asker Kişilerin İdari Eylem Ve İşlemlerden Şikayet Ve Dava Hakkının Gelişimine Toplu Bir Bakış, Fahri ÇOKER, Askeri Adalet Dergisi, Sayı:58, Ankara 1971, s.3-10.

31. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevleri, Nursafa PANDAR, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:31, Sayı:1974-3, Ankara 1974, s.463-466.

32. Askeri İdari Yargının Genel Esasları Ve Yargılama Usulleri, İlhan TOĞRUL, Askeri Adalet Dergisi, Yıl:16, Sayı:64, Ankara 1972, s.3-45.

33. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kuruluşu, Görevleri Ve Görev Alanı, Şahap KARAKOÇ, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:95, Sayı:259, Eylül 1976, s.80-86.

34. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi, Şahap KARAKOÇ, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:96, Sayı:263, Eylül 1977, s.106-108.

35. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ve Askeri İdari Yargılama Usulü, Turgut ATAMAN, Hava Dergisi, Cilt:11, Sayı:75, Ankara 1974, s.64-72.

36. Usul Hükümleri Yönünden Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Fazlı Kerim ANADOLU, Prof.Dr.Osman F.BERKİ'ye Armağan, AÜHF.Yay.No:411, Ankara 1977, s.45-82.

37. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı, Taner CANDEMİR, Danıştay Dergisi, Yıl:8, Sayı:28, Ankara 1978, s.26-34.

38. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı, Taner CANDEMİR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:7, Kitap:1, Ankara 1993, s.7-36.

39. Kişi Yönünden Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı, Mustafa ŞAHİN, Danıştay Dergisi, Yıl:8, Sayı:30-31, Ankara 1978, s.44-45.

40. Askeri İdari Yargının Kısa Tarihçesi, Mustafa ŞAHİN, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:104, Sayı:299, Ankara 1985, s.90-93.

41. Subay, Astsubay Ve Askeri Öğrencilerin Disiplin Noktasından Silahlı Kuvvetlerle Olan İlişkilerinin Kesilmesi, Mustafa ŞAHİN, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:104, Sayı:300, Ankara 1985, s.83-84.

42. Anayasa'nın 125 nci Maddesi Üzerinde Bir İnceleme, Semahattin DEVRİM, Danıştay Dergisi, Sayı:34-35, Ankara 1979, s.132-137.

43. Onuncu Yılını Doldururken Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Semahattin DEVRİM, Adalet Dergisi, Yıl:73, Sayı:3, Ankara 1982, s.503-512.

44. 2260 Sayılı Kanun Kapsamındaki Uzman Erbaşların Görevlerine Son Verilmesi Ve Bu Konudaki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Denetimi, Ayhan AKARSU, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:9, Ankara 1995, s.47-56.

45. Tazminat Hesaplarında Kullanılan Baliğ Ve Peşin Değer Tabloları (1 Büyüktür 5), A.Zeki ÜÇOK, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:10, Ankara 1996, s.41-45.

46. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun 12 Haziran 1997 Gün Ve K.1997/1 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı Üzerine Bir İnceleme, Coşkun ÖZBUDAK, AYİM.25.Yıl Armağanı, Ankara 1998, s.407-419.

47. Askerliğe Sevk Ve Sevk Tehiri (Erteleme) Taleplerinin Askeri İdari Yargı Açısından İncelenmesi, Hüseyin ÇEKEN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:15, Ankara 2001, s.65-72.


Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi14
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret1399694
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi