sayfa içeriği
  • www.askerihukuk.net
  • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
  • www.askerihukuk.net
  • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Nüremberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi

Savaş Suçları Davaları

ALINTI:http://www.ushmm.org/wlc/tr/article.php?ModuleId=10005140

Doktorlar Davası sırasında sanık kürsüsü ve savunma konseyi üyeleri. 9 Aralık 1946–20 Ağustos 1947, Nuremberg, Almanya.Doktorlar Davası esnasında sanık Karl Brandt ifade veriyor. 9 Aralık 1946–20 Ağustos 1947, Nuremberg, Almanya.

Doktorlar Davası sırasında sanık kürsüsü ve savunma konseyi üyeleri. 9 Aralık 1946–20 Ağustos 1947, Nuremberg, Almanya.

Yasalar, soykırımdan sonra adalet aramanın bir yoludur. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, uluslararası ve yurt içi mahkemeler sanık savaş suçlularını yargıladı. 1942 kışında başlayarak, Müttefik güçlerin hükümetleri, Mihver Kuvvetleri savaş suçlularını cezalandırma kararlılıklarını bildirdiler. 17 Aralık 1942'de, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin liderleri, Avrupalı Yahudilerin kitlesel cinayetini resmen ifade eden ve sivil halka karşı işlenen suçların sorumlularına dava açılmasını kararlaştıran ilk ortak resmî bildiriyi yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin dışişleri bakanları tarafından imzalanan, Ekim 1943 Moskova Bildirisi, bir zulüm zamanında savaş suçları için sorumlu sayılan kişilerin, suçların işlendiği ülkelere geri gönderilmesi ve ilgili ülke kanunlarına göre yargılanması gerektiğini belirtti. Suçları belirli bir coğrafî yerleşim alanıyla ilişkilendirilemeyen “Büyük” savaş suçluları Müttefik hükümetlerin ortak kararları ile cezalandırılacaktı. Başlıca Alman yetkililerin davaları, savaş sonrası savaş suçları davalarının en iyi bilineni Uluslararası Askerî Mahkeme'den (IMT) önce, yargıçlar Müttefik güçleri temsil etmeden, Almanya Nuremberg'de yer aldı.

18 Ekim 1945 ile 1 Ekim 1946 arasında, ITM, barışa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları işleyen ve bu suçları işlemek için yapılan komploları gerçekleştiren 22 “büyük” savaş suçlusunu yargıladı. IMT insanlığa karşı işlenen suçları “cinayet, imha etme, köleleştirme, sürgün… ya da politik, ırkçı ya da dinî temele dayanan zulüm” olarak tanımladı. Suçlulardan, aralarında Kral Marshall Hermann Göring, Hans Frank, Alfred Rosenberg ve Julius Streicher'in de bulunduğu yirmisi ölüme mahkum edildi. IMT üç sanığı ömür boyu hapse mahkum etti ve dördüne 10 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi. Sanıkların üçünü beraat ettirdi.

ABD askerî mahkemeleri, IMT himayesi altında, Nuremberg'de yüksek rütbeli Alman yetkililer için 12 dava daha açtı. Bu davalar genellikle topluca Müteakip Nuremberg Davaları olarak anılır. Aralık 1946 ile Nisan 1949 arasında, ABD savcıları 177 kişiyi yargıladı ve 97 suçlunun mahkumiyetini kazandı. Öndegelen doktorlar, Einsatzgruppen üyeleri, Alman adalet yönetimi üyeleri ve Alman Yabancı Ofisi, Alman Yüksek Komutanlık üyeleri ve öndegelen Alman sanayicileri davada bulunan gruplar arasındaydı.

1945 sonrası savaş suçları davalarının büyük çoğunluğu daha düşük düzeyde yetkilileri ve uygulayıcıları kapsıyordu. Savaştan hemen sonraki yıllarda, Almanya'yı (ve Avusturya'yı) işgal eden dört Müttefik güç—Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği—işgal ettikleri bölgelerde davalar yürüttüler ve savaş dönemi suçları için birçok suçluyu yargıladılar. Başlangıçtaki bölgesel davalardan birçoğu, özellikle ABD bölgesinde, Alman ve Eksen Birlikleri tarafından ele geçirilen Müttefik askeri personel cinayetlerini kapsıyordu. Ama zamanla, Müttefik işgalciler hukukî yetkilerini, Müttefikler'in işgal ettiği bölgelerde zulme uğrayan Yahudilere ve diğerlerine karşı suç işleyen toplama kampı gardiyanlarını, komutanlarını ve diğerlerini de yargılayacak şekilde genişlettiler. Alman toplama kampı sistemi hakkındaki ilk bilgilerin birçoğu, bu davalardaki kanıtlardan ve görgü şahitlerinin ifadelerinden gelmektedir.

Müttefik işgal yetkilileri, Almanya'nın Nazilerden arındırılmasıyla ilgileniyordu ve Alman mahkeme sisteminin yeniden yapılandırılmasını bu yöndeki önemli bir adım olarak görüyordu. Müttefik Kontrol Konseyi'nin Aralık 1945 tarihli 10 sayılı kanunu, Alman mahkemelerini, Alman vatandaşları tarafından diğer Alman yurttaşlarına ve devletsiz kişilere karşı savaş yılları süresince işlenen suçlarda karar vermede yetkilendirdi. Bu nedenle, işgalci yetkililer Ötenazi suçlarını—hem mağdur hem de suçluların çoğunlukla Alman ulusundan olduğu—yeniden yapılandırılan Alman mahkemelerine bıraktı. Bu davalar, savaş sonrası dönemin başlarındaki ilk Alman ulusal davalarını temsil eder. Hem Alman Federal Cumhuriyeti (Batı Almanya) hem de Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya), bağımsız devletler olarak kuruluşlarını takip eden yıllarda Nazi dönemi suçlularına karşı davalara devam ettiler. Şimdiye kadar, Federal Cumhuriyet (Batı Almanya olarak önceki ortaya çıkışında ve Birleşik Almanya olan şimdiki statüsüyle), Ulusal Sosyalist dönem suçları sanıklarını yargılayan toplam 925 dava yürüttü. Birçok aleyhtar, özellikle 1960'larda ve 1970'lerde yürütülen Alman davalarını az beraat verdiği ya da yaşlı ya da üslerinin emirlerine uyduğunu iddia eden suçlulara hafif mahkumiyet verdiği için eleştirdi.

II. Dünya Savaşı döneminde Almanya'nın ya da sivil halka, özellikle Yahudilere yapılan zulümlerde Almanlar ile işbirliği yapanların işgal ettiği birçok ulus da, II. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda ulusal davalar yürüttüler. Polonya, eski Çekoslovakya, Sovyetler Birliği, Macaristan, Romanya ve Fransa, diğerlerinin yanı sıra, binlerce suçluyu—hem Almanları hem de yerel işbirlikçilerini, 1945'den sonraki yıllarda—yargıladılar. Sovyetler Birliği ilk davasını, Krasnodar Davası, II. Dünya Savaşı sona ermeden çok önce 1943'te yerel işbirlikçilere karşı yürüttü. Polonya'nın belki de en ünlü savaş sonrası davası 1947'de Krakow'da görüldü. Davalar, birçok Auschwitz toplama kampı görevlisini yargıladı ve Auschwitz kampı komutanı Rudolf Höss ve diğerlerini idama mahkum etti. Alman suçluların en ünlü ulusal davalarından biri Kudüs'te yürütüldü: Avrupalı Yahudilerin sürgün edilmesinin baş mimarı Adolf Eichmann'ın, bir İsrail mahkemesinin 1961'de dünya çapında dikkat çekmesinden önce ve Holokost suçlarında yeni bir savaş sonrası kuşakla ilgilendiği düşünülen davası.

Maalesef, Nazi dönemi suçlarını işleyenlerin birçoğu hiç yargılanmadı ya da cezalandırılmadı. Birçok vakada, Ulusal Sosyalist suçların Alman suçluları, basitçe Alman toplumundaki normal hayatlarına ve mesleklerine geri döndüler. Alman ve Mihver Kuvvetleri savaş suçlularının aranması bugün hâlâ devam etmektedir.

 ****************************************************************

Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi

ALINTI:http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberg_Uluslararas%C4%B1_Asker%C3%AE_Ceza_Mahkemesi

Ekim 1945 'te, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin açtığı ünlü dava. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapıldığı için bu isimle anılmıştır. Mahkemede Nazi partisi "insanlık suçu, savaş suçları, dünya barışına karşı işlenen suçlar ve savaşa sebep olmak" suçlarından yargılandı. Dünya barışına karşı işlenen suçlar tanımından ilk kez bu davada söz edildi. Davalı 24 kişi ve 6 organizasyon ve davacılar da yukarıdaki ülkelerdi. Yargılanan 24 kişi beraat ve 10 yıl hapis cezasından idam cezasına kadar değişen cezalar aldılar. Çoğu idam edildi.

Nürnberg ilkeleri

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan geçen 177 (II) numaralı kararın, (a) paragrafında, Uluslararası Hukuk Komisyonu "Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’nin tüzüğünde ve davanın yargılanma sürecinde tanınan uluslararası hukuk ilkelerini belirlemek"le görevlendirildi. Bu amaçla aşağıdaki metin komisyonun ikinci oturumunda kabul edildi.

I. İlke
Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, bundan sorumludur ve cezalandırılması olasıdır.
II. İlke
Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eyleme karşı bir ceza öngörülmese de, bu şahsı uluslararası hukuk önünde işlediği suçun sorumluluğundan kurtarmaz.
III. İlke
Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, devlet başkanı ya da sorumlu hükümet memuru olmaları, işbu şahısları uluslararası hukuk önünde sorumluluktan kurtarmaz.
IV. İlke
Bir şahsın üstü ya da hükümetinin emrine uygun davranması, ahlakî irade bir şahıs için her zaman bir olanak olduğundan, uluslararası hukuk önünde sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
V. İlke
Uluslararası hukuka göre suç işlediği iddia edilen şahıs, gerçeklere ve hukuka uygun olarak adil yargılanma hakkına sahiptir.
VI. İlke
Aşağıda sıralanan suçlar uluslararası hukuk önünde cezaî suçlar olarak belirlenmiştir:
(a) Barışa karşı işlenen suçlar
(i) Saldırgan ya da uluslararası antlaşma, sözleşme ve garantileri ihlal eden bir savaşı planlama, hazırlık ya da kışkırtma,
(ii) Ortak plana işbirliği yapma ya da (i) maddede belirtilen eylemlerin başarılması karşı komplo;
(b) Savaş suçları
Yasaların ya da savaş adetlerinin ihlalleri, örneğin: köle işçilere ya da herhangi bir amaçla sivil halka ya da işgal altındaki bölge halkına, savaş tutsaklarına, denizdeki insanlara, kötü davranma ya da onları, rehineleri öldürme, sınırdışı etme; kamu ya da özel mülklerin yağmalanması, kent, kasaba ve köylerin ahlaksızca yıkımı ya da askerî gereklilikle açıklamayacak biçimde tahrip edilmesi;
(c) İnsanlığa karşı işlenen suçlar
Cinayet, kitle imha, köleleştirme, sürgün ve sivil halka yapılan diğer insanlık suçları, ya da siyasî, etnik ya da dinî nedenlerle eziyet, ya da savaş suçu ya da insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili idam ya da eziyet ya da eylemler sürdürülmesi.
VII. İlke
Savaş suçu ya da insanlığa ya da barışa karşı işlenen suçların eyleme geçirilmesinde suç ortaklığı, VI. İlkede belirtildiği üzere uluslararası hukuka göre bir suçtur.

Katılımcılar

Her dört ülke tarafından birer baş hakim, değişimli hakim ve savcı temin edilmiştir. Mahkemenin hakimleri:

 • Albay Rt Hon Sir Geoffrey Lawrence (Birleşik Krallık baş hakimi ve mahkeme başkanı)
 • Sir Norman Birkett (Birleşik Krallık değişimli hakimi)
 • Francis Biddle (ABD baş hakimi)
 • John Parker (ABD değişimli hakimi)
 • Profesör Henri Donnedieu de Vabres (Fransız baş hakim)
 • Robert Falco (Fransız değişimli hakim)
 • Tümgeneral Iona Nikitchenko (Sovyet baş hakim)
 • Yarbay Alexander Volchkov (Sovyet değişimli hakim)

Mahkemenin baş savcıları:

 • Robert H. Jackson (Amerika Birleşik Devletleri, yardımcı avukatı Telford Taylor)
 • Sir Hartley Shawcross (Birleşik Krallık, yardımcıları Binbaşı Sir David Maxwell-Fyfe, Sir John Wheeler-Bennett ve Anthony Marreco)
 • Korgeneral R. A. Rudenko (Sovyetler Birliği)
 • François de Menthon ve Auguste Champetier de Ribes (Fransa)

Verilen iddianame:

 1. Barışa karşı işlenen suça veya komploya ortak olmak
 2. Barışa karşı savaş yürütme, saldırganlık ve diğer suçları başlatmak ve planlamak
 3. Savaş suçları
 4. İnsanlığa karşı suçlar

Suçlanıp beraat eden (I), Suçlu bulunan(G), Yargılanmayan(O):

Adı  SuçlamalarCezası    Notlar
 1    2    3    4      
Bundesarchiv Bild 183-R14128A, Martin Bormann.jpg

Martin Bormann
IOGGÖlümNazi parti sekreteri olarak Hess'in halefi. Gıyabında ölüme mahkûm edilen. Kalıntıları, 1972'de buldu, ve 1945'e çıktı.
Karl Dönitz.jpg

Karl Dönitz
IGGO10 yılKriegsmarine'in 1943'e kadar ki lideridir. Hitler'in ölümünden sonra Almanya'nın devlet başkanı oldu. 1936 yılındaki Londra Deniz Anlaşmasını ihlal etmekten suçlu bulundu.
HFrank.jpg

Hans Frank
IOGGÖlüm1933-1945 arasında Nazi Almanyası'nın hukuk liderliğini yaptı. 1939-1945 yılları arasında işgal edilen Polonya'da generallik ve valilik yaptı. Yaptıklarından pişmanlık duyduğunu belirtti.
Wilhelm Frick 72-919.jpg

Wilhelm Frick
IGGGÖlüm1933-1945 yılları arasında Nazi Almanyasında İçişleri bakanıydı.
Hans Fritzsche12.jpg

Hans Fritzsche
IIIOBeraatPopüler radyo yorumcusu ve Nazi Almanyası dönemindeki Propaganda Bakanlığı'nın haber bölümü başkanıdır.Hitler'in ve Joseph Goebbels'in intiharından sonra teslim olmuştur.
Waltherfunk45.jpg

Walther Funk
IGGGÖmür boyu hapisHitler'in Ekonomi Bakanı. Reichsbank'ın başkanı. 16 Mayıs 1957'de bozulan sağlığı sebebiyle serbest bırakıldı.31 Mayıs 1960 yılında ölmüştür.
Goeringcaptivity2.jpg

Hermann Göring
GGGGÖlümReichsmarschall, 1935-1945 yılları arası Luftwaffe komutanı , Savaşın son yılları esnasında Nazi hiyerarşisinde Hitler'den sonra ikinci adamdı; onun halefiydi. İdam edilmesine saatler kala zehir içerek intihar etti.
Rudolf hess portrait.jpg
Rudolf Hess
GGIIÖmürboyu hapisHitler'in vekili, 1941'de İngiltere ile barış görüşmeleri yapma umuduyla uçağıyla İskoçya'ya gitti ve yakalandı. 1987 yılında ölene kadar Spandau Hapishanesinde tutuklu kaldı.
Alfred Jodl USA-E-Ardennes-2.jpg

Alfred Jodl
GGGGÖlümWehrmacht Generaloberst, Keitel'ın astı ve 1938-1945 yılları arası OKW şefi.İdamından sonra 1953'te Alman mahkemesi tarafından aklandı.
Ernst-Kaltenbrunner-72-916.jpg

Ernst Kaltenbrunner
IOGGÖlüm1943-1945 yılları arasında RSHA'nın başkanlığını yaptı. Einsatzgruppen ve toplama kamplarındaki birçok ölüm emrini verdi.
Keitel Court.jpg

Wilhelm Keitel
GGGGÖlümOKW başı. Generalfeldmarschall.Adolf Hitler'in en sadık ve güvenilir yardımcılarından biri. 1938–1945.
Bundesarchiv Bild 102-12331, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach.jpg
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach
IIISağlık problemlerinden dolayı davası düştü.Büyük Nazi sanayicisi. Krupp şirketlerinin 1912-1945 yıllarındaki yöneticisidir. Sağlığı yargılanmaya uygun değildi. 16 Ocak 1950'de ölmüştür.
Bundesarchiv Bild 183-2008-0922-501, Robert Ley.jpg

Robert Ley
IIIIMahkeme, dava sonucunu belirlemeden önce intihar etti.DAF başı, (Alman Emek Cephesi). 25 Ekim 1945'de yargılanmasından hemen önce intihar etti.
Konstantin von Neurath crop.jpg

Baron Konstantin von Neurath
GGGG15 yıl1932-1938 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı. 1938'de görevi Ribbentrop'a devretti. Daha sonra Bohemia ve Moravia vailiği yaptı (1939-1943). Hitler ile anlaşmazlığı nedeniyle 1943'de istifa etti.. Yayımlanan (hastalık) 6 Kasım 1954 sonra bir kalp krizi geçirdi. 14 Ağustos 1956'da öldü.
Vonpapen1.jpg

Franz von Papen
IIOOBeraat1932'de Almanya Şansölyesi ve 1933—1934 arası Hitler'in altında yardımcı-şansölye. 1934-1938 arası Avusturya büyükelçisi ve 1939-1944 arası Türkiye büyükelçisi. Nürnberg mahkemelerinde beraat ettirilmesine rağmen von Papen Alman de-nazileştirme mahkemesi tarafından 1947'de bir savaş suçlusu olarak tekrar cezalandırıldı ve 8 yıl ağır işe mahkûm edildi. O, iki yıl hizmet ettikten sonra temyiz ederek tekrar beraat ettirildi .
Erich Raeder.jpg

Erich Raeder
GGGOÖmür boyu hapis1928 den 1943 yılına emekli olana kadar KriegsmarineKomutanı. Yayımlanan (hastalık) 26 Eylül 1955. Died 6 November 1960.
GERibbentrop.jpg

Joachim von Ribbentrop
GGGGÖlüm1935 — 1936 arası Büyükelçi-tam yetkili kimse, 1936 — 1938 arası Birleşik Krallık büyükelçisi ve 1938 - 1945 arası Almanya dışişleri bakanı.
Bundesarchiv Bild 183-1985-0723-500, Alfred Rosenberg.jpg

Alfred Rosenberg
GGGGÖlümRacial theory İdeolog. Sonradan işgal edilen doğu bölge bakanı, (1941 — 1945)
Fritz Sauckel.jpg

Fritz Sauckel
IIGGÖlüm1927–1945 arası Thuringia Gauleiter idi. 1942-1945 yılları arası Nazi köle işçisi programı tam yetkilisiydi.
Hjalmar Schacht.jpg

Dr. Hjalmar Schacht
IIOOBeraatTanınmış bankacı ve iktisatçı. Reichsbank Öncesi savaş başkan1923-1930 ve 1933-1938 ve Ekonomi Bakanı 1934-1937.
Baldur von Schirach beim Diner.jpg

Baldur von Schirach
IOOG20 yıl1933 - 1940 yılları arası Hitler Gençliği lideri ve 1940–1943 yılları arası ViyanaGauleiter idi. Mahkemede pişmanlığını ifade etti.
Inquart crop.jpg

Arthur Seyss-Inquart
IGGGÖlüm1938'deki Avusturya Şansölyesi. Polonya'da 1939-1940 yılları arası Frank'ın Yardımcısı. Daha sonra işgal altındaki Hollanda'da 1940-1945 yıllarında ki Reich Komiseri. Mahkemede Pişmanlıklarını dile getirdi.
Albert-Speer-72-929.jpg

Albert Speer
IIGG20 YılHitler'in favori mimarı ve yakın arkadaşı ve 1942'den itibaren Silahlanma Bakanıydı. Bu kapasitede, silahların üretiminde işgal edilen bölgelerden köle işçilerinin kullanımı için sorumluydu. Mahkemede pişmanlığını ifade etti.
Julius Streicher 72-920 crop.jpg

Julius Streicher
IOOGÖlümFranconia Gauleiter'ı. 1922–1940. Haftalık gazete Der Stürmer in yayımcısıydı.

Filmler

Nürnberg Mahkemesi bir çok filme konu olmuştur.

 1. Nürnberg Duruşması (Judgment at Nuremberg) (1961) Başrolünde Spancer Tracy'nin oynadığı, Stanley Kramer'in yönettiği sinema filmi.2 Oskarlı bu film aynı zamanda Amerikan Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi mahkeme filmi seçilmiştir. IMDB
 2. Nürnberg (Nuremberg) (2000) Yves Simoneau un yönettiği,başrolünde Alec Baldwin'in oynadığı tarihi drama.3 adet Altın Küre kazanmıştır. IMDB
 3. Nürnberg:Goering'in Son Bekleyişi (Nurenberg:Goering Last standing) (2006) Peter Nicholson'un yönettiği,Hannes Hellmann'ın başrolünü oynadığı film.Bu filmde bir çok ödül kazanmıştır. IMDB
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam166
Toplam Ziyaret1402833
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi