sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Demosthenes

Demosthenes,

ALINTI: http://tr.wikipedia.org/wiki/Demostenes

(MÖ.384 - MÖ.322) Atina'lı ünlü politikacı. Atina'da doğmuştur. Babası zamanın silâh yapımcılarından, zengin bir kişiydi. Kekeme olan Demosthenes uzun zaman aksaklığını giderebilmek için ağzına çakıl taşları koyarak konuşma pratikleri yapmış ve nutuk yazarlığına merak salmıştır. Bu konudaki çalışmaları sırasında akıl hocası İsaios onu takip etmiştir. Dâvâları olanlara istenilen biçimde savunmalar hazırlamış ve böylelikle hem tanınmış hem de ünlü nutuklara sahip olmuştur. Atina'nın başına geçtiğinde de halkı Büyük İskender'in babası Philip'in hâkimiyetine karşı çıkmak ve ona karşı doldurmak için de nutuklar hazırlamış ve bizzat halka bunları kendi iletmiştir.

*******************************************************************************************

 Demosthenes,

Eski Yunan hatiplerinin en başarılısı olarak bilinen Demosthenes, aynı zamanda Atina'nın önemli devlet adamlarından ve politikacılarındandı. Atina'da doğmuştur. Yedi yaşındayken babası ölünce, Demosthenes'e yüklü bir miras kaldı. Ne var ki, onu korumaları altına alan kimseler türlü hilelerle mal varlığının büyük bir bölümüne el koydular. Demosthenes mi­rasına sahip olacak yaşa geldiğinde kendisine pek bir şey kalmamıştı. Söylentiye göre keke­me ve sağlıksız bir yapıya sahip olduğundan, Atinalı çocukların geleneksel beden eğitimi derslerine katılamadı, ama konuşma güçlüğü­nü yenmeye çalışarak iyi bir hatip olmak için büyük bir çaba gösterdi. Bunu başarmak için ağzını çakıl taşlarıyla doldurduğu, koşarken şiirler okuduğu ve irade gücüyle kekemeliğini yenmeye çalıştığı söylenir. Hukuk öğrenimi gören Demosthenes 21 yaşındayken kendisini aldatan vasilerinden birine karşı açtığı davayı kazanarak büyük bir başarı elde etti.
Demosthenes, Yunanistan'ın güçlü kent devletlerinden biri olan Atina'nın siyasal ya­şamında belirleyici bir rol oynadı. Yunanis­tan'daki kent devletlerini ele geçirmek iste­yen Makedonya Kralı II. Philippos'un güçlü ordusuna karşı çıkmaları için Atinalılar'ı yü­reklendirmeye çalıştı.
II. Philippos'un Atina'nın bağımsızlığı için büyük bir tehlike oluşturduğunu anlayan Demosthenes Atina halkını, özgürlüklerini sa­vunmak için öteki kent devletleriyle birleşme­ye çağırdı. Philippikos adıyla bilinen söylevle­rinde, Philippos'un Yunan kent devletlerini birbirine düşürmeyi amaçladığını söyleyerek onu suçladı.
Sonunda Atinalılar'ı, Philippos'a karşı Thebai kent devletiyle birleşmeleri gerektiğine inandırdı. Ne var ki, birleşik güçler İÖ 338'de Khaironeia'daki çarpışmada Makedonya ordusu­na yenildi. Demosthenes yaşamının sonuna kadar Phi­lippos'a ve ardılı Büyük İskender'e karşı direnmeyi sürdürdü. Büyük İskender güçlü bir orduyla Thebai'ye saldırarak kenti yerle bir etti. İskender'in ölümünden sonra De­mosthenes Atina'da baş gösteren ayaklanma­da önemli bir rol oynadı. Ama İskender'in yerine geçen Antipatros'un saldırısı üzerine, tutsak düşmemek için kaçmak zorunda kaldı ve kaleminin ucunda gizlediği zehri içerek intihar etti.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/siyaset-ww/211934-demosthenes-demosthenes-kimdir-demosthenes-hakkinda.html#ixzz1difdNRCX

**********************************************************

 Demosthenes

KAYNAK: http://www.inisiyatif.net/hukukmuze/hukukmuzesi/hm11a.html

(d. İÖ 384, Atina - ö. 12 Ekim 322, Kalauria, Argolis), Atinalı devlet adamı. Eski Yunan hatiplerinin en büyüğü olarak kabul edilir. Atinalıları Makedonyalı II. Philippos'a ve ardından oğlu Büyük Iskender'e karşı harekete geçirmiştir. Konuşmaları Atina'nın İÖ 4. yüzyıldaki siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşantısına ilişkin değerli bilgiler taşımaktadır.

Ailesi ve gençliği. Platon ve Aristoteles'in çağdaşı olan Demosthenes, varlıklı bir kılıç yapımcısının oğluydu. Yedi yaşındayken babası öldü ve yüklü bir miras bıraktı. Ama vasileri Demosthenes'in küçük oluşundan yararlanarak mirasın büyük bölümünü kendilerine aktardılar. Büyüdüğünde babasından kalan mülkün pek azma sahip olabildi. Vasisi Aphobos hakkında dava açma tutku-su ve geleneksel beden eğitimi göremeye-cek kadar zayıf bünyeli oluşu Demosthenes'i, kendisin; hatip olarak yetiştirmeye yöneltti. Ayrıca hukuksal retorik öğrenimi gördü. Yunan tarihçisi ve biyografi yazarı Plutarkhos, Bio paralleloi (Hayatlar, 1945, 2 cilt) adlı yapılının Demosthenes'e ayırdığı bölümünde (Demosten, 1936), Demosthenes'in sesini geliştirme alıştırmaları yapmak üzere evinin altında bir çalışma odası yaptırdığım ve dışarı çıkmamak için saçının yarışım kazıttığım anlatır. Demosthenes'in sözcükleri "anlaşılmaz biçimde ve kekeleyerek" söylediği, bunu altetmek içinse ağzına doldurduğu çakıllarla konuştuğu, ayrıca koşarken ya da soluk soluğa iken şiir okuduğu, boy aynası karşısında konuşma alıştırmaları yaptığı da gene Plutarkhos'un yapıtında belirtilir.

Bütün bu çalışmalarına karşın Demosthenes'in gençliğinde halka açık Meclis'te (Ekkiesia) yaptığı ilk konuşma başarısız oldu ve dinleyicileri güldürdü. Ama İÖ 363'te Aphobos ile öteki iki vasisine karşı açtığı davalarda daha basarılıydı. Sonuçta eline pek az para geçmekle birlikte, konuş-ma stratejisi ve tartışma yöntemleri konusunda epey bilgi edindi, Aphobos'a karşı yaptığı üç ve heykelci Antenor'a karşı yaptığı iki konuşma günümüze ulaşmıştır.

Söylev yazarlığı. Yirmi yasma geldiğinde elindeki serveti tüketen genç Demosthenes, güç bir durumda kaldı. Ticaretten anlamadı-ğı gibi, bir mesleği de yoktu. Herhangi bir alanda başarılı olabileceği kuşkuluydu. Çevresinin ilgisini uyandıran tek özelliği retorik alanındaki becerisiydi. İÖ 4. yüzyıl Atina demokrasisinde, bir dava açmak ya da bir suçlamaya karşı kendini savunmak isteyen her yurttaş mahkeme önünde kendi-si konuşmak zorundaydı. Ama her yurttaş yapacağı konuşmayı hazırlamak için yeterli beceriye sahip olmadığından, bu gibi du-rumlarda bir söylev yazarı (logographos) görevlendirilmeye başladı. Demosthenes'in Aphobos'a karşı konuşmalarındaki becerisi, bir söylev yazarına gerek duyan varlıklı insanların dikkatini çekmişti. Çok geçme-den, hazırlayacağı konuşmalar karşılığında dolgun bir ücret vermeye hazır, varlıklı ve güçlü müvekkiller edindi. Böylece yaşamı boyunca sürdürdüğü ve Makedonyalı il. Philippos'a karşı yürüttüğü siyasal mücadelesinin en yoğun anlarında bile geri kalmadığı mesleğine atılmış oldu.

Demosthenes ÎÖ 354'te Meclis önünde ilk önemli konuşmasını yaptığında henüz 30 yaşındaydı. "Donanma Üzerine" diye bili-nen bu konuşma ona büyük bir ün kazan-dırdı. Atinalı bütün erkek yurttaşların oluş-turduğu Meclis, Pers kralının Atina'ya saldıracağı yolunda yaygınlaşan söylentiler Üzerine toplanmıştı. Demosthenes'in sağlam bir mantığa dayanan söylevi, Atinalıları, Perslere yönelik bir saldırıya girişmeyeceklerini ama çarpışmaya da hazır olduklarını göstermek amacıyla, sessizce donanmalarım güçlendirmeye ikna etti. Demosthenes, Atina saldırıyı başlatırsa hiçbir müttefik kazanamayacağım, oysa saldırıyı Persler başlatırsa öteki Yunan kent-devletlerinin (polis) Atina'nın yanında yer alacağım belirtti. Böylece siyasal yaşamı boyunca işleyeceği ana temayı ilk kez dile getirmiş oldu:

Atina, demokratik özgürlüğünü en iyi bi-çimde korumak için öteki kent-devletlerin den bağımsız kalmalı, ama bir tehlike anında geçici ittifaklar kurmaya da hazır olmalıydı. Demosthenes aynı söylevinde mali planlamaya verdiği önemi açığa vurarak gemiler için gerekli parayı toplamak üzere varlıklıları vergilendirme yönteminin kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesini önerdi.

Demokratik grubun önderi. Demosthenes'in bundan sonraki meslek yaşamı Atina dış siyasetinin tarihinden ayrılmaz. Hitabet alanındaki becerisiyle çok geçmeden "demokratik" diye nitelendirilebilecek siyasal grubun önderi haline geldi. Bu sırada başta varlıklılar olmak üzere bazı çıkar çevreleri demokrasi yerine oligarşiyi yeğ tutan bir eğilim göstermekteydi; pek çok tüccar da ne pahasına olursa olsun barışın sürmesinden yanaydı, Atina yurttaşlarının büyük çoğunluğu, Makedonyalıların barbar olduğu görüşüne katılmakla birlikte, Thebai ve Sparta gibi öteki Yunan kent devletlerine de güvenemiyordu. Yaklaşık 6 bin erkek yurttaştan oluşan Meclis sık sık kargaşa çıkan, örgütlenmesi gevsek bir yasama organıydı. Beğenilmeyen bir konuşmacı bağırtılarla susturulabilir ya da kahkahalarla kürsüden indirile-bilirdi. Her yurttaşın konuşma hakkı vardı, ama değerlendirme ölçütleri yalnızca en iyi hatiplerin kürsüde kalabilmesine olanak veriyordu. Demosthenes üstün yeteneğiyle bu arenada sivrildi. Sert ve belki de ürkütücü bir kişiliği vardı; gerektiğinde son derece iğneleyici bir tarzda konuşabilirdi. Peri korone (Taç Üzerine) adlı söylevinde yaşamı boyunca rakibi olan Aiskhines'in saldırılarına karşı kendisini savunurken, onu aşağılayıcı yakıştırmalarda bulunmaktan hiç çekinmemişti. Rakiplerinin dinleyici karşısında. saygınlığını yitirmesinin sağladığı üstünlülüğün farkındaydı.

Demosthenes çok büyük güçlüklerin üstesinden gelerek Eski yunan'da güzel konuşma sanatının ve siyasetin en büyük ustalarından biri olmuştur.

Yunan tarihini incelemeye büyük önem veren Demosthenes, halk önündeki söylev1erimn hemen tümünde güncel konularla tarihsel olaylar arasında ayrıntılı paralellikler kurardı. Dile egemenliğini pekiştirmek ve Yunan tarihini iyice özümlemek amacıyla Thukydides'in Peİoponnesos'fularla Atina'lıların Savaşı (1950-58. 2 cilt) adlı yapıtını sekiz kez yazdığı söylenir. Konuşmaların da sürekli olarak Atinalılardan kendi tarihlerini ve geçmişte demokrasiye duydukları inancı anımsamalarını tiranlardan ne kadar nefret ettiklerini de unutmamalarım istiyordu. Demokrasi sevgisinin konuşmalarına kattığı insancıl boyut bunların hala ilgi çekmesine yol açmıştır. Demosthenes ayrıca olağanüstü çalışkandı. Plutarkhos'un anlattığına göre geceleri geç saatlere değin oturup ertesi günün konuşmalarını gözden geçirir, verilebilecek değişik yanıtları ve yapılabilecek konuşmaları denerdi. Önceden özenle hazırlama olanağım bulduğu bütün konuşmalarında üstünlüğünü kabul ettiriyordu; Atina'daki politik yaşamın doğası gereği kuşkusuz sık sık da rakiplerine anında yanıt vermek zorunda kalıyordu. Ama, günümüze kalan yapıtlarını tümü titizlikle derlenmiş metinler olduğundan doğaçlama konuşmalarının sıklığım kestirmek olanaksızdır.

Demosthenes'in ÎÖ 354'teki ünlü "Donanma Üzerine" söylevi Doğu'dan gelen Tehdide yöneltilmişti, Bu arada Atina'nın kuzeyindeki Makedonya'da, Demosthenes ile hemen hemen aynı yaşta olan genç Kral II, Philippos, sınırlarının güneyindeki Yunan kent-devletlerini adım adım topraklama katıyordu, İÖ 356'da kenti koruyacağı yolundaki parlak sözlerle Atinalıların gözünü boyayan II. Phitippos Trakya'daki bir Atina kolonisini ele geçirmişti. İ.Ö. 354"te de bir ikincisin! topraklarına kattı. İÖ 353'te Arkadia ve Sparta II. Philippos'a karsı Atina' dan askeri yardım istedi. II. Philippos askeri gücünün yanı sıra rüşvet ve tehdide de başvurarak güneye doğru ilerleyişini sürdürünce, Atinalılar Thermopylai Geçidini tutmak üzere küçük bir kuvvet gönderdiler. Bu kez Atina ile doğrudan çatışmaya girmekten kaçınarak Trakya kıyılarına yöneldiyse de II. Philppos'un niyeti acıktı. Gene de pek çok Atinalı bu tehdidin geçici olduğu kanısındaydı.

II. Philippos'a karşı söylevler (Philippi-kos'lar). Demosthenes 10 351 baslarında Kala Philippou (Phitippos'a Karşı) adım taşıyan ve her biri Philippikos olarak anılan söylevlerinin ilkini verdi. Kendisini Makedonya'nın yayılmacı emellerine karşı direnişin Önderi durumuna getiren bu söylevden sonraki 29 yıl boyunca da hiç ödün vermedi. Plutarkhos'un deyişiyle, Atina topraklarında Yunanlıları Philippos'a karşı savunmak gibi soylu ve haklı bir amaç edinmişti Söylevinde Atinalılara, geçmişte en az II. Philippos kadar güçlü olan Sparta'yı yendiklerim anımsatıyor ve II. Philippos Atinalıların şimdi davrandığı kadar ürkek olsa, onların toprakların) asla fethedemeyeceğini belirtiyordu Söylevinin sonunda da yurttaşlarım, II. Philippos'a savaşmaksızın bir zafer kazanma fırsatı vermek yerine kendi sorunlanna sahip çıkmaya çağırdı.

Bütün dürtücülüğüne karşın söylev Atinalıları harekete geçirmeye yetmedi. II. Philippos Khalkidikia içlerine ilerledi; tehdit ettiği Oiynthos kent-devleti de Atina'dan yardım istedi. Demosthenes İÖ 349'da Oiynthos'a yardım sağlamak için Oiynthia kabul etti ve 11. Phılıppos'la maddeleri görüşmek üzere oluşturulan kurulda yer aldı. Görüşmeler sırasında Demosthenes'in üstün konuşma yeteneğinin tasarıları için bir tehlike oluşturduğunu kavrayan II. Philippos, onunla ilgilenmeyerek öteki elçi Aiskhines'i muhatap aldı. Böylece Demosthenes ile Aiskhines Atİna'ya amansız birer düşman olarak döndüler. Demosthenes, Aiskhines'i suçlarken, Aiskhines de herkesi II. Philİppos'un iyi niyetli olduğuna inandırmaya çalıştı.

ÎÖ 346 sonlarında Demosthenes Peri eire-nes (Barış Üzerine) adlı söylevinde Philokrates Barışı'nın hükümlerim kınamakla birlikte bunlara uyulması gerektiğini savundu. Bu arada II. Philippos, Thebai ve Sparta gibi Yunan kent-devietlerini birbirine düşürme taktiğini sürdürdü. Bunun Üzerine II. Philippos'a karşı askeri destek sağlamak için Peloponnesos'a gönderilen kurulda Demosthenes de görev aldı. ama bu girişimden sonuç çıkmadı. II. Philippos ise bu elçilerin yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle Atina'yı protesto etti. Demosthenes de ÎÖ 344'teki ikinci Philippikos söylevinde sert bir karşılık vererek, II. Philİppos'un sözünü tutmayacağım bilmiş olsaydı Philokrates Barışı'na asla katılmayacağım açıkladı. Ayrıca Aiskhines ile öteki görüşmecilerin, güvenlik konusunda yanlış bilgi vererek Atinalıları gaflete düşürdüklerini öne sürdü. 10 343 güzünde konu halka açık bir mahkemede ele alındı. Demosthenes burada yaptığı "Hatalı Elçilik Kurulu" adil konuşmasında Aiskhines'i sahte raporlar sunmak, yanlış öğütler vermek, verilmiş talimatlara uymamak ve rüşvetçiliğe yatkın olmakla suçladı. Ama mahkeme Aiskhines'i akladı.

ÎÖ 341'de Atinalı bir komutanın, Khersonesos'taki bir Makedonya kominin çok yakınında tatbikat yapması II. Phİlİppos'u öfkelendirdi. Komutanın hemen geri çekilmesin! isteyen II. Philippos'a Demosthenes "Khersonesos Üzerine" adlı konuşmasında yanıt verdi ve süregelen durumu "Philippos bizimle savaş halindedir ve barışı bozmuştur" biçhninde özetledi. Kısa bir süre sonra da II, Philippos'a karşı yürüttüğü uzun süreli kampanyanın belki de en başarılı konuşması olan üçüncü Philippikos söylevini verdi. Söylev Demosthenes'in donanma denetçisi olmasına ve daha ÎÖ 354'te önerdiği reformları gerçekleştirme olanağım bulmasına yol açtı. Ayrıca Byzantion'u (İstanbul) ve Thebai gibi Atina'nın eski düşmanı olan kentleri de içine alan büyük bir ittifak oluşturuldu. Bu kutuplaşmanın ardından Atina'nın denizde güçlü, II. Philİppos'un da karada karşı konulmaz bir üstünlüğe sahip olduğu ve bu nedenle kesin bir sonuca ulaşmayan bir savaş başladı. Çok iyi örgütlenmiş Makedonya ordusunun basında tek bir komutan bulunuyor, süvarilerle piyadeler eşgüdüm içinde kullanılıyordu. Oysa Yunan ittifak ordusu temelde yurttaşlardan oluşan bir milis gücüne dayanıyordu.

II. Philippos'un ÎÖ 338'de Yunanistan'ın ' ortakuzey kesimindeki Khaironeia'da yapılan savaşı kazanması müttefiklerin felaketi oldu. Plutarkhos'a göre, Demosthenes savaşa katılmış, ama silahım bırakıp kaçmıştı. Böyle onursuz bir davranışta bulunmuş bile olsa Atina halkı savaşta öldürülenler anısına düzenlenen cenaze töreninde konuşması için gene onu seçti. Atinalı hatip ve devlet adamı Demades'in çabalarıyla barış yapıldı.

**********************************************************

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam175
Toplam Ziyaret1402842
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi