sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

2014/1 YILI - R.G.

 Resmi Gazete: 26 Nisan 2014 Sayı: 28983

6532     Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2014/6041  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği


Resmi Gazete: 19 Nisan 2014 Sayı: 28977


2014/6002   1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

—  Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 16 Nisan 2014 Sayı: 28974

6530     Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6531     2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


Resmi Gazete: 15 Nisan 2014 Sayı: 28973 Mükerrer

Uyuşmazlık mah. kararları

Resmi Gazete: 12 Nisan 2014 Sayı: 28970

—  Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği


Resmi Gazete: 11 Nisan 2014 Sayı: 28969

—  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 5 Nisan 2014 Sayı: 28963

—  Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 21 Mart 2014 Sayı: 28948

—   Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 16 Mart 2014 Sayı: 28943

2014/5917     6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar

Resmi Gazete: 14 Mart 2014 Sayı: 28941 Mükerrer

Uyuşmazlık mah. kararları

Resmi Gazete: 14 Mart 2014 Sayı: 28941

6528     Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Resmi Gazete: 13 Mart 2014 Sayı: 28940

6529      Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Resmi Gazete: 6 Mart 2014 Sayı: 28933 Mükerrer

6526   Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Resmi Gazete: 5 Mart 2014 Sayı: 28932

—  Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 4 Mart 2014 Sayı: 28931

—  Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği

Resmi Gazete: 1 Mart 2014 Sayı: 28928


6527   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2014/5984 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın Kabulü Hakkında Karar

—  Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 27Şubat 2014 Sayı: 28926

6525     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


Resmi Gazete: 25Şubat 2014 Sayı: 28924

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 22Şubat 2014 Sayı: 28921

6519     Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Resmi Gazete: 21 Şubat 2014 Sayı: 28920

Uyuşmazlık mah. kararları

Resmi Gazete: 19 Şubat 2014 Sayı: 28918

2014/5814   Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 5 Şubat 2014 Sayı: 28904

—  4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

—  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete: 4 Şubat 2014 Sayı: 28903

—  Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 28 Ocak 2014 Sayı: 28896

2013/5711   İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol Uyarınca Ulusal Önleme Mekanizmasının Belirlenmesine İlişkin Karar

Resmi Gazete: 26 Ocak 2014 Sayı: 28894

2013/5733    6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerde Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

Resmi Gazete: 25 Ocak 2014 Sayı: 28893

2013/5728   Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 21 Ocak 2014 Sayı: 28889
1054    Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı’yla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012 ve 05.02.2013 Tarihli 956, 984, 1008 ve 1031 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92nci Maddesi Uyarınca 10.02.2014 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar


Resmi Gazete: 10 Ocak 2014 Sayı: 28878
—  Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam211
Toplam Ziyaret1403891
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi