sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

2014/2 YILI R.G.

Resmi Gazete: 14 Ağustos 2014 Sayı: 29088

—  Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 9 Ağustos 2014 Sayı: 29083


2014/6656     22/4/2014 Tarihli ve 6533 Say
ılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin İlişik Çekinceler ve Beyanlar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

—   Yabancı Ülke ve Kuruluşlara Yapılacak Savunma ve Güvenlik Amaçlı Hibe ve Yardım Ödemelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Resmi Gazete: 8 Ağustos 2014 Sayı: 29082


  Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Resmi Gazete: 7 Ağustos 2014 Sayı: 29081


Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 6 Ağustos 2014 Sayı: 29080


2014/6617  Mill
î Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayeli Kuruluşlara Tahsis Edilen Sermayenin 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

—   Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 5 Ağustos 2014 Sayı: 29079


2014/6643   Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 26 Temmuz 2014 Sayı: 29072


—  Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 23 Temmuz 2014 Sayı: 29069


2014/6506    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2014/6579    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete: 18 Temmuz 2014 Sayı: 29064


— 
Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 17 Temmuz 2014 Sayı: 29063


2014/6574  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

Resmi Gazete: 16 Temmuz 2014 Sayı: 29062

6551   Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun

Resmi Gazete: 15 Temmuz 2014 Sayı: 29061


—  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 10 Temmuz 2014 Sayı: 29056


6549    Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
— 
Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

Resmi Gazete: 9 Temmuz 2014 Sayı: 29055


2014/6501 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'nin Eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.464(12), A.626(15), A.678(16), A.736(18), A.910(22) ve A.1004(25) Sayılı Kararları ile Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

Resmi Gazete: 8 Temmuz 2014 Sayı: 29054


2014/6510  Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
—  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete: 6 Temmuz 2014 Sayı: 29052


2014/6503    Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı Arasında Türk Sualtı Taarruz (SAT)-A.B.D. Özel Harekât Kuvvetleri Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

Resmi Gazete: 5 Temmuz 2014 Sayı: 29051


2014/6468   Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 4 Temmuz 2014 Sayı: 29050

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 28 Haziran 2014 Sayı: 29044


6545     Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6546     Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun

6547     Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


Resmi Gazete: 25 Haziran 2014 Sayı: 29041 Mükerrer


— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

Resmi Gazete: 17 Haziran 2014 Sayı: 29033 Mükerrer

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

Resmi Gazete: 17 Haziran 2014 Sayı: 29033


—  Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 11 Haziran 2014 Sayı: 29027

2014/6382   Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11)

—  Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Resmi Gazete: 10 Haziran 2014 Sayı: 29026


2014/6381 
Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 7 Haziran 2014 Sayı: 29023


—  
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 4 Haziran 2014 Sayı: 29020


— 
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 24 Mayıs 2014 Sayı: 29009


2014/6336  1989 Uluslararas
ı Kurtarma Sözleşmesine Çekince ile Katılmamız Hakkında Karar

Resmi Gazete: 22 Mayıs 2014 Sayı: 29007


2014/6097 
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2014/6293  Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 21 Mayıs 2014 Sayı: 29006


—  Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 18 Mayıs 2014 Sayı: 29004

2014/6259    Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 17 Mayıs 2014 Sayı: 29003


6539     Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Resmi Gazete: 15 Mayıs 2014 Sayı: 29001


6537   Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Resmi Gazete: 10 Mayıs 2014 Sayı: 28996


—   Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 9 Mayıs 2014 Sayı: 28995
Mükerrer

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 
Resmi Gazete: 9 Mayıs 2014 Sayı: 28995

2014/6289     Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete: 8 Mayıs 2014 Sayı: 28994


—  Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 2 Mayıs 2014 Sayı: 28988


6533     Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 6535     Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 
Resmi Gazete: 29 Nisan 2014 Sayı: 28986

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam169
Toplam Ziyaret1402836
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi