sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

ASKERİ YARGI TEŞKİLATININ KALDIRILMASI SÜRECİ

ASKERİ YARGI ORGANLARI KALDIRILMIŞTIR

Ülkemizde vuku bulan 15 Temmuz 2016 tarihli kanlı darbe teşebbüsü sonrasında gelişen koşullar, askeri yargının kaldırılması ile sonuçlanmıştır.

Uzun yıllardır adli yargıdan bağımsız ve yepyeni bir yargı kolu olarak varolan askeri yargı, yapılan anayasa değişikliğiyle 2017 yılında sona ermiştir. 

TBMM Genel Kurulunda oyçokluğu ile kabul edilen 18 maddelik Anayasa Değişikliği 11 Şubat 2017 tarihli T.C. Resmi Gazete'de yayımlandı. Arkasından 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumda evet oylarının yüzde 51,4 olması sebebiyle halk oylamasından geçmiş oldu. Bu konudaki Yüksek Seçim Kurulu kararı 27/04/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Getirilen değişiklikler ile ülkemizin yönetim sistemi yeniden dizayn edildi, 6771 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile de disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kaldırıldı.

Aynı Kanunun 16 ncı maddesi ile de, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Askeri yargı” kenar başlıklı 145 inci, “Askeri Yargıtay” kenar başlıklı 156 ncı ve “Askeri Yüksek İdare Mahkemesi” kenar başlıklı 157 nci maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Böylece Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kapandı ve mevcut dosyalar 15.8.2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle 926 sayılı TSK.Per.K.na eklenen geçici 45 inci madde ile, genel mahkemelere devredildi.

6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğiyle, askeri yargı organları kaldırılmış, disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemelerin kurulamayacağı, ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemelerin kurulabileceği öngörülmüştür.

Böylece asker kişiler tarafından işlenen tüm suçların adliye mahkemelerinde belirlenen bazı yetkili mahkemelerde görülmesi esası getirilmiştir. Bu arada Anayasa değişikliği sonrası durumun öngördüğü uyum yasalarının çıkarılması da gündeme gelmiş, acil bazı konular, çıkarılan kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde giderilmeye çalışılmıştır.

Askeri yargının mevcut olduğu dönemde, (halen mülga) 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 8, 9 ve 95’inci maddeleri uyarınca; asker kişilerin askeri suçları ile bunların asker kişiler aleyhine yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlar hakkında soruşturma yapılması, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirinin iznine bağlı idi.

24.6.2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanunla (R.G: 30.6.2021, S.31527)Askeri Ceza Kanuna Ek 11 ila 20 nci maddeler eklenmek suretiyle, askeri suçların soruşturma usul ve esasları yeniden belirlenerek, aynı Kanunun 18 nci maddesiyle de 5.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece As.C.K. suç tiplerini ve soruşturma usullerini düzenleyen bir karma kanun haline gelmiştir. Bu suretle mülga 353 sayılı Kanun’un soruşturma iznine ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi sağlanmıştır.

16.4.2017 tarihi öncesinde mevcut olan askeri yargı teşkilatının kaldırılması sonrasında, askeri yargının yerine umumi adliye ve idare mahkemeleri görevlendirilmiştir.
Askeri yargı teşkilatının kaldırılması sonrasında, suç yeri itibariyle görevli ve yetkili adliye mahkemeleri, asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri tüm suçlara ait davalara bakmakla görevli hale gelmiştir.
 
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam204
Toplam Ziyaret1403884
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi