sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Askerî Ceza ve Disiplin Hukuku Doç. Dr. Olgun Değirmenci

Askerî Ceza ve Disiplin Hukuku

3. Baskı, 
Ocak 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
568
Barkod:
9789750235481
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Açıklaması
Yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak görevini üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, söz konusu görevi sağlam bir disipline sahip olmak şartıyla yerine getirebilir. Askerî disiplin, askerî ceza ve disiplin hukukunun hükümleri ile sağlanmaktadır. Disiplin hukuku, idare hukuku biliminin altında değerlendirilmesine rağmen hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar öngörmesinden dolayı askerî disiplin hukukunun, ceza hukuku disiplinine daha yakın olduğunu söylemek yanlış bir önerme olmayacaktır.
Bu çalışma ile askerî ceza hukuku; askerî suç ve yaptırım teorileri ile birlikte ele alınmıştır. Askerî suç teorisi, genel suç teorisinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Çalışmada söz konusu noktalara değinilmiş, konuyu açıklayacak ölçüde genel suç teorisine yer verilmiştir.
"Askerî Ceza ve Disiplin Hukuku" isimli bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran özellik, ceza hukuku öğretisinde çok fazla üzerinde çalışılmayan askerî suçlara yer vermesidir. Uygulamada sık karşılaşılan suç tipleri, Askerî Yargıtay ve sınırlı da olsa yapılan bazı akademik çalışmalar ışığında ele alınmıştır. Askerî Ceza Kanunu'na ilişkin şerhler hariç olmak üzere Askerî Ceza Hukuku Özel Hükümleri ilk kez bağımsız bir çalışma konusu yapılmıştır.
TSK Disiplin Kanunu ile Askerî Ceza Kanunu'nun disipline ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmış olsa bile Askerî Ceza Hukuku'na ilişkin bir çalışmanın Askerî Disiplin Hukuku'na değinmemesi kanaatimizce büyük bir eksiklik olacaktı. Bu bakımdan, TSK Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde Askerî Disiplin Hukuku ele alınmış ve açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmamızda; Askerî Ceza Hukuku'nu inceleyecek olan akademisyenlere, yargı mensuplarına, TSK'da bazı suç tiplerinin soruşturmasında Askerî Savcılık makamı ile birlikte görev yapan birlik komutanları ve askerî kurum amirlerine, TSK Disiplin Kanunu hükümlerine tabi askerî personele yol gösterici olmak hedeflenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Askerî Ceza Hukukuna Giriş
.
Askerî Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
.
Askerî Suç Teorisi
.
Askerî Yaptırım Teorisi
.
Güncel Yargı Kararları Işığında Uygulamada Sık Karşılaşılan Askerî Suçlar
.
Askerî Disiplin Hukuku
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Basıya Önsöz 
7
İkinci Basıya Önsöz 
9
Önsöz 
11
Sunuş 
13
Kısaltmalar Cetveli 
27
Birinci Bölüm 
ASKERÎ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 
1. Askerî Ceza Hukukunun Gerekliliği 
29
2. Tarihsel Arka Planı ile Askerî Ceza Hukuku 
32
3. Askerî Ceza Hukuku – Genel Ceza Hukuku İlişkisi 
36
4. Askerî Ceza Hukukunun Kaynakları 
38
4.1. Doğrudan Kaynaklar 
38
4.2. Dolayısıyla Kaynaklar 
41
5. Askerî Ceza Kanunu’nun Zaman Bakımından Uygulanması 
42
5.1. Askerî Ceza Kanunlarının Yayımı, İlanı ve Yürürlüğüne İlişkin Esaslar 
42
5.2. Savaş ve Seferberlik Hükümlerinin Uygulanması 
43
5.3. Geçmişe Uygulanma Yasağı ve Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması 
46
5.4. Ceza Kanunlarının Yürürlük Süreleri 
47
6. Askerî Ceza Kanunu’nun Kişi İtibarıyla Uygulanması 
48
6.1. Muvazzaf Askerî Şahıslar 
48
6.2. Yedek Askerî Şahıslar 
51
6.3. TSK ve MSB Kadrolarında Çalışan Sivil Personel 
52
6.4. Siviller 
56
6.5. Yabancı Askerî Şahıslar 
57
6.5.1. Savaşan Türk Ordusu Nezdinde Bulunan Yabancı Subaylar 
57
6.5.2. Mülteci Askerî Şahıslar 
58
6.5.3. Savaş Esirleri 
58
6.5.4. NATO Kuvvetler Statüsüne Tabi Personel 
59
7. Askerî Ceza Kanunu’nun Yer Bakımından Uygulanması 
60
7.1. Genel Olarak 
60
7.2. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından AsCK’nın Uygulanması 
62
7.3. Ülke Dışında İşlenen Suçlar Bakımından AsCK’nın Uygulanması 
65
8. Askerî Ceza Hukukundaki Temel Kavramların Açıklanması 
66
8.1. Nizam 
66
8.2. Hizmet 
68
8.3. Vazife 
69
8.4. Disiplin 
69
8.4.1. Kanunlara, Nizamlara ve Amirlere İtaat 
70
8.4.2. Astın ve Üstün Hukukuna Riayet 
70
8.5. Nöbetçi 
71
8.6. Ast–Üst 
75
8.7. Makam 
77
8.8. Amir 
77
8.8.1. Kavram 
77
8.8.2. Amirlik Sıfatının Kazanılması 
78
8.8.2.1. Bir Göreve Tayin Edilmekle 
78
8.8.2.2. Bir Göreve Vekâlet Etmekle 
78
8.8.3. Bazı Görevlerden Doğan Sınırlı Amirlik 
79
8.8.3.1. Garnizon Komutanlığı 
79
8.8.3.2. Kışla, Konak ve Ordugâh Komutanlığı 
80
8.8.3.3. Nöbetçi Amirliği 
80
8.8.3.4. Diğer Nöbetçi Personel 
80
8.8.3.5. Askerî Karakol, Nöbetçi ve Devriyelerin Amirliği 
81
8.8.3.6. Askerî İnzibat Personelinin Amirliği 
82
8.8.4. Üstlerin Emir Verebileceği Hâller 
83
8.9. Emir 
84
8.9.1. Emir Kavramı 
84
8.9.2. Hukuka Aykırı Emir 
87
8.9.3. Konusu Suç Teşkil Eden Emir 
89
8.10. Emrin Unsurları 
93
8.10.1. Emir Hizmete İlişkin Olmalıdır 
94
8.10.2. Emir Yetkili Amir Tarafından Verilmelidir 
107
8.10.2.1. Emirle İlgili Şekil ve Öze İlişkin Koşullara Sahip Olmalıdır 
108
8.10.2.1.1. Şekle İlişkin Koşullar 
108
8.10.2.1.2. Öze İlişkin Koşullar 
111
İkinci Bölüm 
ASKERÎ SUÇ TEORİSİ 
1. Suç Kavramı 
113
2. Suçun Tanımı 
114
3. Askerî Suç Kavramı 
116
3.1. Sırf Askerî Suçlar 
121
3.1.1. Failin Askerî Şahıs Olması 
121
3.1.2. Eylemin Askerî Bir Hizmet veya Görevin İhlâlini İfade Etmesi 
121
3.1.3. Eylemin Kısmen veya Tamamen Başka Bir Kanunda Suç Olarak Öngörülmemiş Olması 
122
3.1.4. Sırf Askerî Suçların Sonuçları 
123
3.2. Askerî Suç Benzerleri 
124
4. Suçun Unsurları 
125
4.1. Kanuni Unsur (Tipiklik) 
125
4.2. Maddi Unsurlar 
128
4.2.1. Hareket 
129
4.2.1.1. Genel Açıklamalar 
129
4.2.1.2. Hareketin Niteliğine Göre Askerî Suçların Tasnifi 
129
4.2.1.2.1. Hareketin Sayısına Göre Tasnif 
130
4.2.1.2.1.1. Tek Hareketli Suçlar 
130
4.2.1.2.1.2. Birden Fazla Hareketli Suçlar 
130
4.2.1.2.1.2.1. Birleşmiş Hareketli Suçlar 
130
4.2.1.2.1.2.2. Bölünebilen veya Kesintili Suçlar 
131
4.2.1.2.1.2.3. Seçimlik Hareketli Suçlar 
131
4.2.1.2.2. Hareketin Şekline Göre Tasnif (İcrai veya İhmali Suçlar) 
131
4.2.1.2.3. Hareketin Önemine Göre Tasnif (Bağlı veya Serbest Hareketli Suçlar) 
133
4.2.2. Netice 
134
4.2.2.1. Genel Açıklamalar 
134
4.2.2.2. Neticeye Göre Suçların Tasnifi 
134
4.2.2.2.1. Sırf Hareket Suçları – Neticeli Suçlar 
134
4.2.2.2.2. Ani Suç – Mütemadi Suç 
134
4.2.2.2.3. Kalkışma Suçları 
136
4.2.3. Nedensellik Bağı 
136
4.2.4. Mağdur 
137
4.2.5. Suçun Nitelikli Unsurları 
139
4.2.5.1. Fiille İlgili Nitelikli Unsurlar 
141
4.2.5.2. Fail ve Mağdurla İlgili Nitelikli Unsurlar 
144
4.2.5.3. Suçun Konusu İle İlgili Nitelikli Unsurlar 
145
4.2.5.4. AsCK’da Yer Alan Ortak Nitelikli Unsurlar 
145
4.2.5.4.1. Astlarla Birlikte Bir Suçu İşlemek veya Astının Suçuna İştirak Etmek 
147
4.2.5.4.2. Suçun Silahın veya Resmi Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle Hizmet Esnasında İşlenmesi 
148
4.2.5.4.3. Suçun Müteaddit Kişiler Tarafından Toplu Olarak veya Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi 
151
4.3. Manevi Unsurlar 
153
4.3.1. Genel Açıklamalar 
153
4.3.2. Kast 
154
4.3.2.1. Genel Açıklamalar 
154
4.3.2.2. Kastın Bilme Unsuru 
154
4.3.2.3. Kastın İsteme Unsuru 
155
4.3.2.4. Kastın Çeşitleri 
156
4.3.2.4.1. Genel Kast – Özel Kast 
156
4.3.2.4.2. Ani Kast – Tasarlama (Taammüt) Kastı 
157
4.3.3. Taksir 
157
4.3.3.1. Genel Açıklamalar 
157
4.3.3.2. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması 
158
4.3.3.3. Hareketin İradiliği 
158
4.3.3.4. Neticenin İradi Olmaması 
158
4.3.3.5. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 
159
4.3.3.6. Neticenin Öngörülebilir Olması 
159
4.3.3.7. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık 
160
4.3.3.8. Bilinçsiz Taksir – Bilinçli Taksir Ayrımı 
160
4.3.4. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar 
162
4.4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
164
4.4.1. Genel Açıklamalar 
164
4.4.2. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
165
4.4.2.1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 
166
4.4.2.1.1. Silah Kullanma Yetkisi 
166
4.4.2.1.2. Emre İtaati Sağlamak İçin Zor Kullanma 
172
4.4.2.1.3. Astı Tenkid ve Muaheze Yetkisi 
175
4.4.2.2. Meşru Savunma 
175
4.4.2.2.1. Genel Açıklamalar 
175
4.4.2.2.2. Meşru Savunmanın Şartları 
177
4.4.2.2.2.1. Saldırıya İlişkin Şartlar 
178
4.4.2.2.2.1.1. Bir Saldırının Bulunması 
178
4.4.2.2.2.1.2. Saldırının Haksızlığı 
178
4.4.2.2.2.1.3. Saldırının Bir Hakka Yönelmiş Olması 
179
4.4.2.2.2.1.4. Saldırının Hâlen Mevcut Olması 
179
4.4.2.2.2.2. Savunmaya İlişkin Şartlar 
180
4.4.2.2.2.2.1. Savunmada Zorunluluk Olması 
180
4.4.2.2.2.2.2. Savunmanın Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılması 
181
4.4.2.2.2.2.3. Savunmanın Tecavüz ile Orantılı Olması 
181
4.4.2.3. Hakkın Kullanılması 
182
4.4.2.4. İlgilinin Rızası 
184
4.4.2.5. Yükümlülüklerin Çatışması 
185
4.4.2.6. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 
186
4.5. Kusurluluk 
188
4.5.1. Genel Olarak 
188
4.5.2. Kusurluluğu Etkileyen Hâller 
189
4.5.2.1. Yaş Küçüklüğü 
189
4.5.2.2. Sağır ve Dilsizlik 
191
4.5.2.3. Akıl Hastalığı 
192
4.5.2.4. Geçici Nedenler 
194
4.5.2.5. Cebir 
195
4.5.2.6. Korkutma ve Tehdit 
197
4.5.2.7. Mücbir Sebep 
198
4.5.2.8. Hukuka Aykırı Emrin Yerine Getirilmemesi 
199
4.5.2.9. Zorunluluk Hâli 
202
4.5.2.9.1. Genel Açıklamalar 
202
4.5.2.9.2. Zorunluluk Hâlinin Şartları 
203
4.5.2.9.2.1. Tehlikeye İlişkin Şartlar 
203
4.5.2.9.2.1.1. Ağır Bir Tehlikenin Varlığı 
203
4.5.2.9.2.1.2. Tehlikenin Muhakkak Olması 
203
4.5.2.9.2.1.3. Tehlikenin Kişinin Kendisine veya Başkasına Yönelik Olması 
204
4.5.2.9.2.1.4. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi 
204
4.5.2.9.2.2. Korunmaya İlişkin Şartlar 
204
4.5.2.9.2.2.1. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması 
204
4.5.2.9.2.2.2. Zorunluluk Hâlinde İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması 
204
4.5.2.9.2.2.3. Tehlikeye Göğüs Germe Mükellefiyetinin Olmaması 
205
4.5.2.9.3. Meşru Savunma ile Zorunluluk Arasındaki Farklar 
205
4.5.2.10. Haksız Tahrik 
205
4.6. Ceza Hukukunda Yanılma (Hata) 
208
4.6.1. Yanılma (Hata) Kavramı 
208
4.6.2. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz Kuralı 
209
4.6.3. Kastı Kaldıran Yanılma Hâlleri 
212
4.6.3.1. Suçun Maddi Unsurlarında Yanılma 
212
4.6.3.2. Suçun Nitelikli Unsurlarında Yanılma 
215
4.6.3.3. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Yanılma 
217
4.6.4. Kusurluluğu Etkileyen Yanılma Hâlleri 
219
4.6.4.1. Ceza Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerde Yanılma 
219
4.6.4.2. Yasak (Haksızlık) Yanılgısı 
221
5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
221
5.1. Genel Açıklamalar 
221
5.1. Teşebbüs 
222
5.1.1. Genel Açıklamalar 
222
5.1.2. Teşebbüsün Şartları 
223
5.1.2.1. Suçun İşlenmek İstenmesi 
223
5.1.2.2. Suçun Kasten İşlenen Suçlardan Olması 
223
5.1.2.3. İcra Hareketlerine Başlanması 
223
5.1.2.4. Gerçekleştirilen Fiilin Neticeyi Meydana Getirmeye Elverişli Olması 
223
5.1.2.5. Neticeli Bir Suçun veya İcra Hareketleri Kısımlara Bölünebilen Sırf Hareket Suçunun Olması 
224
5.1.2.6. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemiş Olması 
225
5.1.3. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık 
225
5.2. İştirak 
226
5.2.1. Genel Açıklamalar 
226
5.2.2. İştirak Çeşitleri 
226
5.2.2.1. Faillik 
226
5.2.2.2. Şeriklik 
227
5.2.2.2.1. Azmettirme 
227
5.2.2.2.2. Yardım Etme 
228
5.2.2.2.1. Maddi Yardım Etme 
228
5.2.2.2.2. Manevi Yardım Etme 
229
5.3. Suçların İçtimaı 
229
5.3.1. Genel Açıklamalar 
229
5.3.2. Fikri İçtima 
230
5.3.2.1. Genel Açıklamalar 
230
5.3.2.2. Fiilin Tek Olması 
231
5.3.2.3. Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Verme 
231
5.3.3. Bileşik Suç 
233
5.3.4. Zincirleme Suç 
234
5.3.4.1. Genel Açıklamalar 
234
5.3.4.2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda Birden Çok İşlenmesi 
234
5.3.4.3. Birden Fazla Suçun Bir Suç İşleme Kararıyla İşlenmesi 
234
5.3.4.4. Suçun Aynı Kişiye Karşı İşlenmiş Olması 
235
Üçüncü Bölüm 
ASKERÎ YAPTIRIM TEORİSİ 
1. Askerî Cezalar 
237
1.1. Genel Olarak 
237
1.2. Asli Cezalar 
238
1.2.1. Genel Olarak 
238
1.2.2. Ölüm Cezası 
239
1.2.3. Hapis Cezaları 
240
1.2.4. Adli Para Cezaları 
242
1.3. Feri Cezalar 
243
1.3.1. Genel Olarak 
243
1.3.2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma (AsCK m. 30) 
243
1.3.3. Rütbenin Geri Alınması (AsCK m. 35) 
250
1.3.4. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme (AsCK m. 32) 
252
2. Güvenlik Tedbirleri 
253
2.1. Genel Olarak 
253
2.2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma 
253
2.3. Müsadere 
254
2.4. Tekerrür 
255
Dördüncü Bölüm 
ASKERÎ CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER 
1. Giriş 
259
2. Askerî Suçların Tasnifi 
260
3. Vazife ve Memuriyete Gitmeme Suçu (AsCK m. 65) 
260
3.1. Genel Bilgiler 
260
3.2. Korunan Hukuki Menfaat 
261
3.3. Suçun Unsurları 
262
3.3.1. Maddi Unsurlar 
262
3.3.2. Manevi Unsur 
266
3.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
266
3.5. Yaptırım 
267
4. Firar Suçu (AsCK m. 66) 
268
4.1. Genel Bilgiler 
268
4.2. Korunan Hukuki Menfaat 
269
4.3. Suçun Unsurları 
270
4.3.1. Maddi Unsurlar 
270
4.3.2. Manevi Unsur 
285
4.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
286
4.5. Yaptırım 
289
5. Yurt Dışına Firar Suçu (AsCK m. 67) 
291
5.1. Genel Bilgiler 
291
5.2. Suçun Maddi Unsuru 
295
5.3. Suçun Manevi Unsuru 
299
6. Sözleşerek Firar Suçu (AsCK m. 70) 
301
6.1. Genel Bilgiler 
301
6.2. Suçun Unsurları 
301
6.2.1. Maddi Unsurlar 
301
6.2.2. Manevi Unsur 
304
6.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
306
6.4. Yaptırım 
306
7. Kendisini Askerliğe Elverişsiz Hâle Getirme Suçu (AsCK m.79) 
306
7.1. Genel Bilgiler 
306
7.2. Korunan Hukuki Menfaat 
307
7.3. Suçun Unsurları 
308
7.3.1. Maddi Unsurlar 
308
7.3.2. Manevi Unsur 
311
7.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
313
7.5. Yaptırım 
314
8. Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapma Suçu (AsCK m. 81) 
315
8.1. Genel Bilgiler 
315
8.2. Korunan Hukuki Menfaat 
316
8.3. Suçun Unsurları 
316
8.3.1. Maddi Unsurlar 
316
8.3.2. Manevi Unsur 
320
8.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
320
8.5. Yaptırım 
323
8.6. AsCK m. 79 ile AsCK m. 81’in Karşılaştırılması 
323
9. Amir veya Üstü Tehdit Suçu (AsCK m. 82) 
324
9.1. Genel Bilgiler 
324
9.2. Korunan Hukuki Menfaat 
325
9.3. Suçun Unsurları 
325
9.3.1. Maddi Unsurlar 
325
9.3.2. Manevi Unsur 
332
9.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
333
9.5. Yaptırım 
334
10. Amir veya Üste Hakaret Suçu (AsCK m. 85). 
334
10.1. Genel Bilgiler 
334
10.2. Korunan Hukuki Menfaat 
335
10.3. Suçun Unsurları 
336
10.3.1. Maddi Unsurlar 
336
10.3.2. Manevi Unsur 
347
10.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
348
10.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
352
10.5. Yaptırım 
354
11. Emre İtaatsizlikte Israr Suçu (AsCK m. 87). 
355
11.1. Genel Bilgiler 
355
11.2. Korunan Hukuki Menfaat 
356
11.3. Suçun Unsurları 
356
11.3.1. Maddi Unsurlar 
356
11.3.2. Manevi Unsur 
364
11.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
365
11.5. Yaptırım 
368
12. Amire veya Üste Mukavemet Suçu (AsCK m. 90) 
369
12.1. Genel Bilgiler 
369
12.2. Korunan Hukuki Menfaat 
369
12.3. Suçun Unsurları 
370
12.3.1. Maddi Unsurlar 
370
12.3.2. Manevi Unsur 
375
12.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
376
12.5. Yaptırım 
378
13. Amire veya Üste Fiilen Taarruz Suçu (AsCK m. 91) 
379
13.1. Genel Bilgiler 
379
13.2. Korunan Hukuki Menfaat 
379
13.3. Suçun Unsurları 
379
13.3.1. Maddi Unsurlar 
379
13.3.2. Manevi Unsur 
385
13.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
387
13.5. Yaptırım 
387
14. Muharriklik Suçu (AsCK m. 93) 
388
14.1. Genel Bilgiler 
388
14.2. Korunan Hukuki Menfaat 
388
14.3. Suçun Unsurları 
388
14.3.1. Maddi Unsurlar 
388
14.3.2. Manevi Unsur 
390
14.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
390
14.5. Yaptırım 
390
15. İsyan Muharriki (AsCK m. 94) 
391
15.1. Genel Bilgiler 
391
15.2. Korunan Hukuki Menfaat 
391
15.3. Suçun Unsurları 
391
15.3.1. Maddi Unsurlar 
391
15.3.2. Manevi Unsur 
392
15.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
393
15.5. Yaptırım 
393
16. Fesad Suçu (AsCK m. 97) 
393
16.1. Genel Bilgiler 
393
16.2. Korunan Hukuki Menfaat 
394
16.3. Suçun Unsurları 
394
16.3.1. Maddi Unsurlar 
394
16.3.2. Manevi Unsur 
397
16.4. Etkin Pişmanlık 
397
16.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
397
16.6. Yaptırım 
398
17. Askerî İsyan Suçu (AsCK m. 100) 
398
17.1. Genel Bilgiler 
398
17.2. Korunan Hukuki Menfaat 
398
17.3. Suçun Unsurları 
399
17.3.1. Maddi Unsurlar 
399
17.3.2. Manevi Unsur 
401
17.4. Etkin Pişmanlık 
401
17.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
402
17.6. Yaptırım 
404
18. Astına Suç İşlemek İçin Emir Vermek (AsCK. m.109) 
404
18.1. Genel Bilgiler 
404
18.2. Korunan Hukuki Menfaat 
404
18.3. Suçun Unsurları 
405
18.3.1. Maddi Unsurlar 
405
18.3.2. Manevi Unsur 
408
18.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
408
18.5. Yaptırım 
409
19. Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Vermek 
(AsCK. m.111) 
410
19.1. Genel Bilgiler 
410
19.2. Korunan Hukuki Menfaat 
411
19.3. Suçun Unsurları 
411
19.3.1. Maddi Unsurlar 
411
19.3.2. Manevi Unsur 
417
19.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
418
19.5. Yaptırım 
418
20. Erleri Kanuna Aykırı Olarak Hizmetçiliğe Verme Suçu (AsCK. m.114/3) 
418
20.1. Genel Bilgiler 
418
20.2. Korunan Hukuki Menfaat 
419
20.3. Suçun Unsurları 
420
20.3.1. Maddi Unsurlar 
420
20.3.2. Manevi Unsur 
424
20.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
424
20.5. Yaptırım 
425
21. Memuriyet Nüfuzunun Kötüye Kullanılması Suçu (AsCK. m.115) 
425
21.1. Genel Bilgiler 
425
21.2. Korunan Hukuki Menfaat 
425
21.3. Suçun Unsurları 
426
21.3.1. Maddi Unsurlar 
426
21.3.2. Manevi Unsur 
430
21.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
430
21.5. Yaptırım 
432
22. Asta Müessir Fiil Suçu (AsCK. m.117) 
432
22.1. Genel Bilgiler 
432
22.2. Korunan Hukuki Menfaat 
433
22.3. Suçun Unsurları 
433
22.3.1. Maddi Unsurlar 
433
22.3.2. Manevi Unsur 
439
22.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
439
22.5. Yaptırım 
441
23. Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip, Terk Etmek veya Kaybetmek (AsCK. m.130) 
442
23.1. Genel Bilgiler 
442
23.2. Korunan Hukuki Menfaat 
442
23.3. Suçun Unsurları 
443
23.3.1. Maddi Unsurlar 
443
23.3.2. Manevi Unsur 
453
23.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
454
23.5. Yaptırım 
455
24. Eşyayı ve Malları Çalma, Satma, Rehin Verme veya Alma Suçu (AsCK. m.131) 
455
24.1. Genel Bilgiler 
455
24.2. Korunan Hukuki Menfaat 
456
24.3. Suçun Unsurları 
458
24.3.1. Maddi Unsurlar 
458
24.3.2. Manevi Unsur 
471
24.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
472
24.5. Yaptırım 
474
25. Mazarratı Mucip Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek Suçu (AsCK. m.136) 
476
25.1. Genel Bilgiler 
476
25.2. Korunan Hukuki Menfaat 
477
25.3. Suçun Unsurları 
477
25.3.1. Maddi Unsurlar 
477
25.3.2. Manevi Unsur 
480
25.4. Objektif Cezalandırılma Koşulu 
480
25.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
480
25.6. Yaptırım 
483
Beşinci Bölüm 
ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU 
1. Giriş 
485
2. Türk Askerî Disiplin Hukukunun Gelişimine Kısa Bir Bakış 
486
3. Karşılaştırmalı Askerî Disiplin Hukuku 
488
3.1. Genel Olarak 
488
3.2. Uygulanan Disiplin Yaptırımları 
490
4. Disiplin Kavramı 
494
5. Askerî Disiplin Hukukuna Ait Genel Kavramlar 
496
5.1. Amir 
496
5.2. Disiplinsizlik 
496
5.3. Disiplin Amiri 
496
5.4. Disiplin Amirleri 
497
5.5. Disiplin Cezaları 
498
5.6. Disiplin Soruşturması 
498
5.7. Tahkikat 
499
6. Askerî Disiplin Hukukuna Hâkim Genel İlkeler 
499
6.1. Disiplinsizliklerde Manevi Unsur: 
499
6.2. Disiplinsizliklerde Non Bis in Idem İlkesinin Uygulaması: 
500
6.3. Ceza Soruşturmasının Disiplin Soruşturmasından Bağımsızlığı 
502
6.4. Takdir Hakkının Kullanımı 
502
6.4.1. Disiplin Cezasının Hiç Verilmemesi 
503
6.4.2. Hafif Ceza Uygulanması 
503
6.4.3. Temel Cezanın Tespiti 
504
6.4.4. Disiplin Kuruluna Sevk 
504
7. Disiplin Amirlerinin Ceza Verme Yetkisi 
508
7.1. Disiplin Soruşturmasının Yapılması 
508
7.2. Disiplin Amirinin Ceza Uygulaması 
512
7.3. Üst Disiplin Amirlerinin Ceza Vereceği Durumlar 
517
7.4. Disiplin Amirlerinin İkaz ve Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi 
518
8. Disiplin Cezaları ve İnfaz Şekilleri 
519
8.1. Genel Olarak 
519
8.2. Disiplin Cezalarının İnfaz Şekilleri 
520
9. Disiplin Cezalarını Gerektiren Eylemler 
525
9.1. Genel Olarak 
525
9.2. Uyarma Cezasını Gerektiren Eylemler 
526
9.3. Kınama Cezasını Gerektiren Eylemler 
527
9.4. Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezasını Gerektiren Eylemler 
528
9.5. Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Eylemler 
529
9.6. Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezasını Gerektiren Eylemler 
530
9.7. Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Eylemler 
531
9.8. Disiplin Ceza Puanına Bağlı Ayırma Cezası 
532
10. Disiplin Cezaları Dışındaki İdari Yaptırımlar 
534
10.1. Geçici Kontrol Altına Alma Tedbiri 
534
10.2. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma veya Görev Yerini Değiştirme 
535
11. Disiplin Kurulları 
535
11.1. Genel Olarak 
535
11.2. Disiplin Kurullarının Oluşumu 
536
11.3. Disiplin Subayı Nitelikleri ve Görevi 
536
11.4. Disiplin Kurullarının Yetkisi 
537
11.5. Disiplin Kurulları Tahkikat Usulü 
538
11.6. Disiplin Kurullarının Kararı 
539
12. Diğer Hususlar 
539
12.1. Zamanaşımı 
539
12.2. Savunma Hakkı 
542
12.3. Cezalara İtiraz ve Cezanın Kesinleşmesi 
546
12.4. Cezaların İnfazı 
547
12.5. Yargı Yolları 
547
Kaynaklar 
551
Kavramlar Dizini 
565
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam173
Toplam Ziyaret1402840
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi