sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Hukuki Rejimi Emrah Kahriman

Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Hukuki Rejimi

1. Baskı, 
Ocak 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
255
Barkod:
9789750235283
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Açıklaması
Savuma ve güvenlik kamu hizmetini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) disiplinin tesisi, bu hizmetin etkinlik ve sürekliliğini sağlayacak en önemli araçtır. 16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu ile askeri disiplin hukukunda köklü değişiklikler yapılmıştır. Türk hukukunda uzun yıllar tartışılan disiplin mahkemeleri - Anayasal zorunluluk gereği - savaş zamanında geçerli olmak üzere işlevsiz hale getirilmiş, disiplin amirleri askeri disiplin hukukunda en önemli “aktör” haline getirilmiştir. TSK’dan ayırma ve yalnızca barış zamanında uygulanacak hizmet yerini terk etmeme, oda hapsi ve aylıktan kesme cezaları yargısal denetime açılmış, diğer bütün cezalar hakkında yargısal denetim yasağı devam etmiştir.
Çalışmamızın birinci bölümünde disiplin hukuku, idare hukuku ilke ve kuralları bağlamında ele alınmıştır. İdari işlem niteliğinde olan disiplin yaptırımlarının yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları üzerinde durulmuştur. Ancak askeri disiplin hukukunda uygulanan disiplin yaptırımlarının cezai mahiyeti dikkate alındığında, salt idare hukukunun koruyucu mekanizmaları ile yetinilemez. Bu kapsamda çalışmamızın ikinci bölümünde, Danıştay uygulaması ve Anayasa Mahkemesi içtihatları da dikkate alınarak, memur güvenliği ilkesi yanında aleyhe bozma yasağının, lehe kanun uygulamasının, cezaların şahsiliği ilkesinin, mükerrer cezalandırma yasağının, masumiyet karinesinin, hukuka aykırı bulguların delil olarak kullanılması yasağının, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin disiplin hukukundaki uygulaması üzerinde durulmuştur. Ayrıca birçok disiplin yaptırımı hakkında devam eden yargısal denetim yasağı hukuk devleti, eşitlik ilkesi, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı açısından değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Disiplin
.
İdari İşlem Olarak Disiplin Yaptırımları
.
Disiplin Yaptırımlarına Karşı Yargısal Korunma
Kitabın İçindekileri
Özet 
7
Sunuş 
9
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm 
İDARİ İŞLEM OLARAK ASKER KİŞİLERE UYGULANAN 
DİSİPLİN YAPTIRIMLARI 
I. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE DİSİPLİN 
21
A. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kurum İçi Düzenin Önemi 
21
B. Klasik ve Modern Disiplin Anlayışları Açısından Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımları 
24
C. Kurum İçi Düzenin Korunması Bakımından Disiplinsizlikler ve Disiplin Yaptırımları 
29
1. Kamu Hizmetinin Süreklilik ve Düzeninin Korunması Bakımından Disiplinsizlikler ve Disiplin Yaptırımları 
29
2. Disiplin Yaptırımı Uygulamada Hizmet Düzeninin Bozulmuş Olması Şartı 
34
3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kurum İçi Düzeninin Özel Niteliği ve Asker Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Bu Özel Nitelik Karşısındaki Durumu 
40
II. ASKER KİŞİLERE UYGULANAN DİSİPLİN YAPTIRIMLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
48
A. Disiplin Yaptırımlarının İdari Yaptırım Niteliği 
48
B. Disiplin Yaptırımlarının İdari İşlem Niteliği 
51
1. Bir Tür İdari İşlem Olarak Disiplin Yaptırımları 
51
2. Disiplin Yaptırımlarında Geri Alma Sorunu 
58
3. İdari İşlemin İcrailiği Bakımından Disiplin Amirlerinin İkaz ve Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi 
64
a. Amirlerin İkaz Etme Yetkisi 
64
b. Disiplin Amirlerinin Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi 
69
4. Disiplin Yaptırımlarının Diğer İdari İşlemlere Etkisi Sorunu 
70
III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN ASKER KİŞİLERE UYGULANAN DİSİPLİN YAPTIRIMLARI 
74
A. Yetki Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları 
74
1. İdarenin Yaptırım Uygulama Yetkisinin Kaynağı 
74
2. Disiplin Yaptırımı Kararı Almaya Yetkili Amir ve Kurullar 
77
a. Disiplin Amiri ve Disiplin Amirleri 
82
aa. Amir Olmak 
83
aaa. Kadro ve Kuruluşu Esas Alan Amirlik 
83
bbb. Yetkilendirmeyi Esas Alan Amirlik 
83
ccc. Sınırlı Amirlik 
84
bb. Üst Olmak 
85
cc. Sicil Verme Yetkisine Sahip Olmak 
85
b. Üst Disiplin Amirlerinin Disiplin Yaptırımı Kararı Alma Yetkisi 
88
aa. Üst Disiplin Amirlerinin İstisnai Olan Yaptırım Kararı Alma Yetkisi 
88
bb. Tarafsızlık İlkesi Açısından Üst Disiplin Amirlerinin Yaptırım Kararı Alma Yetkisi ve Disiplin Kurulu Üyeleri 
90
c. Hakkında Disiplin Yaptırımı Kararı Alınabilecek Asker Kişiler 
92
d. Disiplin Yaptırımı Kararı Alma Yetkisinin Devri Yasağı 
93
B. Şekil Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları 
95
1. Disiplin Soruşturması Usulü 
96
a. Disiplin Soruşturması Yapılması Zorunluluğu 
99
b. Disiplin Soruşturması Açılması Kararında Yetkili Makam 
100
c. Ceza Vermeye Yetkili Makamın Disiplin Soruşturması Yapması Yasağı 
101
2. Savunma Hakkı ve Kullanılması Usulü 
103
a. Disiplin Hukukunda Savunma Hakkı 
104
b. Savunma Hakkının Etkin Kullanımı 
106
3. Disiplin Yaptırımı Kararlarının Gerekçeli Olması Şartı 
111
4. İptal Kararı Üzerine Düzeltilebilir Şekil Noksanlıklarının Giderilerek Yeniden Karar Verilmesi Usulü 
113
C. Sebep Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları 
115
1. Disiplin Yaptırımlarının Sebep Unsurunda Takdir Yetkisi 
118
a. Disiplin Amirlerinin Disiplinsizliklerin Tespitinde Takdir Yetkisi 
118
b. Asker Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Kısıtlanması Bakımından Disiplinsizliklerin Tespitinde Takdir Yetkisi 
119
2. Disiplin Yaptırımlarının Sebep Unsuru Açısından Ceza Mahkemesi Kararlarının Disiplin Hukukuna Etkisi 
122
D. Konu Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları 
127
1. Disiplin Yaptırımlarının Konu Unsurunda Takdir Yetkisi 
128
2. Takdir Hakkının “Ölçülü, Adaletli ve Hakkaniyetli” Bir Şekilde Kullanılması 
130
3. Bir Derece Hafif Yaptırım Uygulanması Konusunda Disiplin Amirlerinin Takdir Yetkisi 
133
4. Disiplin Yaptırımlarının Ağırlaştırılması Konusunda Disiplin Amirlerinin Takdir Yetkisi 
135
E. Amaç Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları 
139
1. Disiplin Yaptırımlarının Amaç Unsuru 
139
2. Disiplin Hukukuna İlişkin Yetkilerin Psikolojik Taciz (Mobbing) Amacıyla Kullanılması 
140
İkinci Bölüm 
ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI 
I. MEMUR GÜVENLİĞİ İLKESİ BAĞLAMINDA ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI 
145
A. Kanunla Düzenleme İlkesinin Disiplin Hukukunu Kapsayıp Kapsamadığı Sorunu 
145
B. Kanunla Düzenleme İlkesinin Disiplin Hukukundaki Karşılığı 
147
II. CEZA HUKUKU İLKE VE KURALLARI BAĞLAMINDA ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI 
153
A. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Adli Cezalarla İlişkisi 
153
1. Disiplin Yaptırımları İle Adli Cezalar Arasındaki Temel Farklılıklar 
153
2. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Cezai Mahiyeti 
155
B. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarına Temel Nitelikteki Ceza Hukuku İlke ve Kurallarının Uygulanması 
159
1. Öğretinin Konuya Yaklaşımı 
159
2. Yargı Makamlarının Tutumu 
161
a. Aleyhe Bozma Yasağı 
162
b. Disiplinsizlik ile Yaptırımın Kesinleşmesi Arasındaki Süreçteki Mevzuat Değişikliklerinde “Lehe Kanun”un Uygulanması 
163
c. Cezaların Şahsiliği İlkesi 
166
d. Mükerrer Cezalandırma Yasağı (Non Bis İn İdem İlkesi) 
167
e. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulguların Delil Olarak Kabul Edilmemesi 
173
f. Masumiyet Karinesi 
175
g. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 
179
aa. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Hukuk Devleti ve Disiplin Hukuku Açısından Değeri 
179
bb. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Disiplin Hukukunda Uygulanması Sorunu 
183
aaa. Öğretinin Konuya Yaklaşımı 
183
bbb. Yargı Makamlarının Konuya Yaklaşımı 
188
i. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı 
188
ii. Danıştay ve AYİM’in Yaklaşımı 
191
cc. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Olumsuzluklarını Giderme Araçları 
195
aaa. Esnek Disiplinsizlik Tanımları 
196
bbb. Açık Ceza Normu Uygulaması 
198
ccc. Disipline Aykırı Fiillerin Tüzük veya Yönetmeliklerle Düzenlenmesi 
201
III. DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI YARGISAL KORUNMA 
202
A. Anayasal Hükümler Açısından Yargısal Denetim Yasağı 
204
1. Eşitlik İlkesi Bakımından Yargısal Denetim Yasağı 
204
2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması (AY. m. 13) ve Hak Arama Özgürlüğü (AY. m. 36) Bakımından Yargısal Denetim Yasağı 
208
a. Hak Arama Özgürlüğünün Kısıtlanması ve Bu Kısıtlamanın Anayasa’nın 13’üncü Maddesine Uygunluğu 
208
b. AYM ve AİHM’in Yaklaşımı 
212
B. Yargısal Denetim Yasağını Aşma Yöntemleri 
217
1. AYİM ve Danıştay’ın Yokluk Denetimi Yoluyla Yargısal Denetim Yasağını Aşması 
217
2. Anayasanın 90. Maddesi İle Yargısal Denetim Yasağının Aşılması 
222
a. Adil Yargılanmaya İlişkin Kuralların Disiplin Hukukunda Uygulanabilirliği 
223
aa. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından 
223
aaa. Disiplin Hukukuna İlişkin Düzenlemeler Medeni Hak ve Yükümlülükler Kapsamında Mıdır? 
225
bbb. Disiplin Yaptırımları Ceza Nizaları Kapsamında Mıdır? 
229
bb. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Açısından 
231
Sonuç 
239
Kaynakça 
245
Kavramlar Dizini 
253
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam69
Toplam Ziyaret1399717
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi